Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การเมืองภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของชุมชนตลาดบ่อบัวอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  กฤศ์ติญญาดา ผาสุข; สุวิชา เป้าอารีย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในประเด็น “การเมืองภาคประชาชน” ของชุมชนตลาดบ่อบัวอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวัตถุประสงค์ของการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อศึกษาปัญหาความทับซ้อนที่เกิดขึ้น การเมืองภาคประชาชน รวมไปถึงการศึกษาถึงผลลัพธ์จากการเมืองภาคประชาชนในพื้นที่ชุมชนตลาดบ่อบัวอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ. 2554 เมื่อบริษัทบ่อบัวพัฒนา ได้ทำการนำคดีกลับมาฟ้องร้องเพื่อการไล่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านในพื้นที่ จนถึงปี พ.ศ. 2560 การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้ “วิธีระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ” ในการศึกษา ผ่านการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ...
 • Thumbnail

  แนวทางในการหารูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย : ศึกษากรณีการมีส่วนร่วมของสภาองค์กรชุมชนในการบริหารกิจการท้องถิ่น 

  เสาวลักษณ์ ปิติ; บรรเจิด สิงคะเนติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การกระจายอานาจการปกครอง คือ การปกครองตนเองของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองสามารถกาหนดทิศทางและดูแลแก้ไขปัญหาของตนเองได้ เพราะฉะนั้นในการจัดตั้งการกาหนดโครงสร้างและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารกิจการท้องถิ่น จึงต้องคานึงถึงบริบทของสังคมเป็นสาคัญ อาทิ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และประชาชนทั้งในฐานะปัจเจกชนและชุมชน วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพความเป็นมา การจัดตั้ง โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ...