Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กรณีที่มีการย้ายถิ่นที่อยู่ของคนในชุมชน 

  รัฐชัย สุขรุ่งเรืองรอง; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยมุ่งเน้นให้ความคุ้มครองสิทธิชุมชนในการใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ร่วมกันของบุคคลผู้อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นสำคัญ แต่กฎหมายที่ใช้คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในปัจจุบันของไทยซึ่งอนุวัติการตามความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า หรือความตกลงทริปส์นั้นมีหลักเกณฑ์ห้ามมิให้ใช้คำว่า “ชนิด” “ประเภท” “แบบ” หรือคำหรือสิ่งทำนองเดียวกันประกอบกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เฉพาะสินค้าเพียงสี่ประเภท คือ ข้าว ไหม ไวน์ และสุรา เท่านั้น ทำให้อาจเกิดปัญหาการหลอกล ...
 • Thumbnail

  ปัญหาและผลกระทบของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย 

  วัฒนัน พรเลิศพงศ์; เกียรติพร อำไพ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาสถานการณ์ในปัญหาการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ขอบเขตการให้อำนาจและการบังคับใช้กฎหมายในเขตต่อเนื่องของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า ปัญหาและผลกระทบของการลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐานในเขตต่อเนื่องของประเทศไทย เกิดจากกฎหมายภายในยังขาดความชัดเจน และความกำกวมในข้อ 33 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ส่งผลให้ประเทศไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาและผลกระทบดังกล่าวได้ จึงเป็นความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ...