Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การรังแกทางไซเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์ สาเหตุ และแนวทางการจัดการปัญหา 

  พินวา แสนใหม่; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อทราบสาเหตุการของการรังแกทางไซเบอร์ในสื่อออนไลน์ 2.เพื่อทราบรูปแบบการรังแกทางไซเบอร์ผ่านสื่อออนไลน์ 3.เพื่อทราบผลกระทบจากการกลั่นกลั่นแกล้งทางออนไลน์จากเนื้อหาของสื่อออนไลน์ 4.เพื่อทราบแนวทางในการป้องกันกลั่นแกล้งทางออนไลน์จากการนำเสนอเนื้อหาของสื่อออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ โดยมีขอบเขตการศึกษาเป็นกรณีศึกษาการรังแกทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 กรณีบุคคลทั่วไป 1 กรณี คือ “เจ้าบ่าวหนีงานแต่ง” และกรณีศึกษาในบุคคลมีชื่อเสียง 3 กรณี คือ กรณี ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 

  ภัททชฎา คำพวง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาพฤติกรรมตอบโต้จากการถูกรังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจตอบโต้จากการถูกรังแก บนพื้นที่ไซเบอร์ ของวัยรุ่นในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน นักศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 544 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่ง ชั้นภูมิตามขนาด ของสถานศึกษา ทำการสำรวจโดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ...