Now showing items 1-17 of 17

 • Thumbnail
 • Thumbnail

  LTF เลิกดี หรือไม่เลิกก็ดี? 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-03)

  มีกระแสความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนการลงทุนระยะยาว LTF ซึ่งเป็นเครื่องมือการออมที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐโดยการอนุญาตให้สามารถนำเงินออมที่ลงทุนกับกองทุนนี้มาหักลดหย่อนภาษีได้ กระแสความคิดเกี่ยวกับ LTF ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นไปในทิศทางที่อยากจะเสนอให้ยกเลิกการหักลดหย่อนในกองทุนนี้ โดยมีเหตุผลสำคัญว่า มันเป็นประโยชน์กับคนรวยมากกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนจน และเป็นการทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ในส่วนนี้ไป แต่หากมองในแง่ของเศรษฐศาสตร์ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศโดยรวมอย่างรอบด้าน มาตรการหักลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุนใน LTF สามารถก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกในเชิงบวกได้
 • Thumbnail

  RMF-LTF คู่แฝดแมวเก้าชีวิต 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-03)

  กองทุน RMF และ LTF เป็นกองทุนที่ถือกำเนิดมาเพื่อช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดภาษีแล้ว ทำให้นักลงทุนได้ประสบอะไรหลายๆ อย่างในตลาดหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และสามารถเรียนรู้ได้ว่า กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนระยะยาวได้
 • Thumbnail

  ก.ล.ต.-นิด้า แนะเร่งลงทุนแต่เนิ่น รอเก็บเกี่ยวดอกผลวัยเกษียณ 

  Unknown author (ดอกเบี้ยธุรกิจ, 2015-06-08)

  ก.ล.ต.จับมือนิด้า ศึกษาความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ระบุมีความเชื่อมโยงกันในภาวะวิกฤต พร้อมแนะให้จัดสรรเงินลงทุนแต่วัยเยาว์ เพราะจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายเกษียณอายุอย่างมีความสุขมากและเร็วกว่า
 • Thumbnail

  การคัดเลือกกลุ่มการลงทุนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมร่วมกับเจเนติกอัลกอริธึม 

  ณฐพงศ์ สารธรรม; ปราโมทย์ ลือนาม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)
 • Thumbnail

  การเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  บัญชา สีหะวงษ์; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาการเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม รวมไปถึงศึกษาความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมกองทุนรวมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม ได้ทำการแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกเป็นการศึกษาปัจจัยจุลภาคที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมในแต่ละประเทศ โดยมีการเก็บข้อมูลแบบ Panel Data และใช้การประมาณสมการถดถอย (Regression Analysis) ...
 • Thumbnail

  การนำแนวทางการหาผลตอบแทนการลงทุนไปใช้ในการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย 

  อรอุมา ศิลปศาสตร์; จิรประภา อัครบวร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2002)
 • Thumbnail

  การวางแผนการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ 

  ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยนี้เป็นการนาเสนอการวางแผนการลงทุน โดยศึกษาการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนเกษียณอายุ และการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยเกษียณ ซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่พิจารณาสินทรัพย์ลงทุน 4 ประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ พันธบัตร เงินสด และทองคำ สาหรับการหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมนั้นได้ใช้แบบจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo simulation) ทั้งหมด 1,000 ครั้งเพื่อคัดเลือกสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดจากรูปแบบสัดส่วนการลงทุนทั้งหมด 286 แบบ
 • Thumbnail

  เงินปันผลและความคาดหวัง 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-05-02)

  การลงทุนในหุ้นมีผลตอบแทนทั้งกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นและเงินปันผล ซึ่งนักลงทุนแต่ละคนอาจมีความมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละบริษัทจะประกาศอัตราการจ่ายเงินปันผล ว่าจะจ่ายไม่น้อยกว่าสัดส่วนเท่าไหร่ของกำไรสุทธิ บางบริษัทที่เป็นที่หมายปองของนักลงทุนจะประกาศเลยว่าจะจ่ายเงินปันผล 100% ของกำไรสุทธิ ซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ที่มีประวัติดีในเรื่องนี้จะรู้กันในวงการ จึงทำให้ราคาหุ้นเทพเหล่านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงเหมือนได้กำไร 2 ต่อ ทั้งเงินปันผลและกำไรจากส่วนต่างของราคา
 • Thumbnail

  ชงบีโอไอเพิ่มจูงใจลงทุน'อีอีซี' 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2019-03-28)

  อีอีซีเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยเพิ่มการเติบโตของเศรษฐกิจระยะต่อไป และการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นรวดเร็ว เพราะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมทั้งสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือน้ำลึกรองรับ ทำให้มีโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
 • Thumbnail

  ตะลุยเอสเอ็มอี: ทชากร ทายาทไทยมุ้ยชูระบบใหม่บริหารจัดการ 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2018-02-16)

  ตะลุยเอสเอ็มอี: ทชากร ทายาทไทยมุ้ยชูระบบใหม่บริหารจัดการ
 • Thumbnail

  ทฤษฎีความเสี่ยงหลายปัจจัย และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-04-11)

  ในการลงทุนทางการเงินใดๆ สิ่งที่นักลงทุนต้องพิจารณาคือผลตอบแทนจากการลงทุนและความเสี่ยงในการลงทุนควบคู่กัน โดยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์ได้หลายวิธี เช่น การวัดความแปรปรวนของผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุนในอดีต หรือการวัดจากความแปรปรวนร่วมของผลตอบแทนจากการลงทุนเทียบกับผลตอบแทนตลาดหรือที่เรียกว่าค่าเบต้า ซึ่งเป็นการวัดเฉพาะความเสี่ยงที่เป็นระบบ โดยความเสี่ยงทั้งสองประเภทนี้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุนการเงินอย่างแพร่หลายในช่วงที่ผ่านมา
 • Thumbnail

  ผลกระทบของการส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของภาคครัวเรือนไทย 

  กุลนิดา แวววรวีวงศ์; อนันต์ วัฒนกุลจรัส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การส่งออก การลงทุนโดยตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศถือว่า เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพราะเป็นปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นภาคผลิตให้มีการขยายตัวทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเจ้าของปัจจัยการผลิตต่างๆในที่สุดดังนั้นวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ้อมจากต่างประเทศต่อการกระจายรายได้ของประเทศไทย โดยผลการศึกษาที่ได้เป็นประโยชน์ต่อผู้กำหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำ กัดในการกระตุ้นการส่งออก การลงทุนทางตรงและการลงทุนทางอ ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรม 5 ประการ สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่ต้องเปลี่ยนในปี 2561 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-01-08)

  ในช่วงท้ายของปี 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นปีที่ตลาดหุ้นทั่วโลกให้ผลตอบแทนดีมากปีหนึ่ง เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในบ้านเรา ยิ่งผ่านพ้นปีใหม่มาได้ไม่กี่วัน ตลาดหุ้นก็แรงต่อไม่หยุด โดยข้อมูลล่าสุดของดัชนีหุ้นไทย ณ วันที่ 4 ม.ค. 2561 อยู่ที่ระดับ 1,791.02 จุด ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตั้งแต่มีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเลยทีเดียวและในด้านผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหุ้นโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมาก็อยู่ราวๆ 13% นับว่าค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกที่ขึ้นเฉลี่ยประมาณ 20% ผู้เขียนได้พูดคุยกับนักลงทุนมือใหม่และได้สรุปข้อผิดพลาดในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ท่านนักลงทุนมือใหม่ท่านอ ...
 • Thumbnail

  ย้ำความสำคัญของความยั่งยืน 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-01-14)

  Corporate Governance หรือ CG และ Corporate Social Responsibility หรือ CSR ทั้ง 2 อย่างนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในหลักแนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของกิจการใน 3 ด้านหลัก ที่เรียกว่า ESG ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ด้านสังคม จะมุุ่งที่เสถียรภาพของสังคม ความเท่าเทียมกัน การรักษาวัฒนธรรม และด้านบรรษัทภิบาล บริษัทควรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายและแนวทางที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและกิจการ ทำให้แนวคิดการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการนี้ จึงควรเป็นเ ...
 • Thumbnail

  รับมือกฎของเมอร์ฟี่ ด้วยการลงทุนที่ปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 

  สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-01-07)

  ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี้ ถ้าสังเกตุให้ดีจะพบว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์วนเวียนขึ้นลง แต่แล้วก็"กลับมายืนที่เดิม" ประมาณ 1600+/- ทุกที และอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้ ความชัดเจนของการเล่นหุ้นรายตัวจะชัดเจนมากขึ้น แรงผลักดันทั้งสองนี้กำลังจะส่งสัญญาณบางอย่างกับอนาคตของตลาดหุ้นไทย
 • Thumbnail

  โอกาสในการลงทุน... การพลาดโอกาส หรือการพลาด 

  ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-01)

  ช่วงนี้ข่าวที่เป็นที่สนใจของผู้คน คือข่าวการชักชวนระดมเงินลงทุนหรือชักชวนให้เข้าเป็นสมาชิกเพื่อขายสินค้า แต่มิได้มุ่งเน้นการขายสินค้าหากแต่เน้นการเชิญชวนสมาชิกใหม่และจบลงด้วยการที่ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้มีเงินออมจึงควรต้องระมัดระวังในการลงทุน เช่น มีเงื่อนไขที่ต้องลงทุนภายในเวลาที่จำกัดให้ผลตอบแทนดูดีเกินจริง นอกจากนี้ผู้ลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลของธุรกิจว่ามีที่มาที่ไปเช่นไร แก่นของธุรกิจเป็นอย่างไร ทำไมถึงได้ผลกำไรมาก