Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    Malaysia offering special incentives for foreign direct investment. 

    Unknown author (ทีมบรรณาธิการ the Rubber International Magazine., 2001)

    รัฐมนตรีการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย Seri Rafidah Aziz ยืนยันว่าเศรษฐกิจของมาเลเซียกำลังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยมีอัตราการเติบโตที่ดี คำกล่าวดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างการสัมนาเรื่อง "โอกาสทางธุรกิจระหว่างไทย-มาเลเซีย"