Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การลงทุนภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-11-21)

  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จึงต้องอาศัยการกระตุ้นด้วยการลงทุนของภาครัฐ ซึ่งก็เน้นให้ความสำคัญกับการลงทุนเพื่อพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และคาดหวังว่าการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนของภาครัฐนี้จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้นได้ต่อไป
 • Thumbnail

  บทบาทการลงทุนภาครัฐ (Public Investment) กับการพัฒนาประเทศ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-02-20)

  บทบาทของรัฐทางด้านการลงทุนรวมทั้งรูปแบบการลงทุนของรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรในปัจจุบันตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยี เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานโดยภาครัฐเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ