Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การลงทุนโดยตรงจากสิงคโปร์ในไทย. 

    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. กองการต่างประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน., 2001)

    ในปี2543 เศรษฐกิจของสิงคโปร์เติบโตอย่างมีศักยภาพในอัตราร้อยละ 9.9 สูงขึ้นกว่าปี 2542 แม้ว่าตัวเลขจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ราวร้อยละ 10.1 ตัวแปรสำคัญต่อการเจริญเติบโต ได้แก่ อุปสงคืภายนอก (External Demand) กับการบริโภคครัวเรือน และการลงทุนในภาคธุรกิจขยายตัวเพิ่มขึ้น