Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การวางแผนครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะเจริญพันธุ์กับคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของข้าราชการครูสตรี กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร 

  สุทธิ แสงจันทร์; สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  วัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาทัศนคติและการปฏิบัติตนในเรื่องการวางแผนครอบครัว ศึกษาถึงลักษณะต่าง ๆ ทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเจริญพันธุ์ ผลการวิจัยพบว่าข้าราชการครูสตรีส่วนใหญ่ร้อยละ 42 มีอายุอยู่ในระดับกลาง คือ 30-39 ปี และกว่า 3 ใน 4 ของตัวอย่างทั้งหมด คือ ร้อยละ 76 จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีขึ้นไป ศึกษาในปีการศึกษา 2519 ปรากฏว่า ครูสตรีกำลังคุมกำเนิดในปัจจุบันคิดเป็นร้อยละ 61.50 นิยมใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในกลุ่มอายุปัจจุบันต่ำกว่า 29 ปี และนิยมใช้การทำหมันหญิงในกลุ่มอายุปัจจุบันระหว่าง 30-39 ปี และ 40 ปี ขึ้นไป ...
 • Thumbnail

  การวางแผนครอบครัวของทหารอากาศในเขตดอนเมือง 

  ปราโมทย์ จาตุรนต์รัศมี; สุวัลลีย์ เปี่ยมปิติ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติในการวางแผนครอบครัวและความต้องการเกี่ยวกับบริการด้านการวางแผนครอบครัวของทหารอากาศในเขตดอนเมืองที่อาศัยบ้านพักของทางราชการ และเพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษามาเป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผนครอบครัวของส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกศึกษาในเขตดอนเมืองเฉพาะครอบครัวของทหารอากาศที่อาศัยบ้านพักของทางราชการ และศึกษาในเรื่องภูมิหลัง ความรู้ ทัศนคติ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ประสบการณ์การวางแผนครอบครัวที่เคยปฏิบัติ การปฏิบัติ รวมทั้งสาเหตุของการไม่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว ...