Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เกณฑ์และสถิติทดสอบในการเลือกตัวแปรในตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบพหุกรณีที่ไม่สามารถสร้างตัวแบบเต็มรูป 

    นันทพร บุญสุข; จิราวัลย์ จิตรถเวช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    งานวิจัยนี้ได้ศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกตัวแบบในการวิเคราะห์การถดถอย 3 เกณฑ์ คือเกณฑ์ ซีพี เกณฑ์ข้อสนเทศของอาไคเคะ และเกณฑ์ข้อสนเทศของเบส์และเสนอการปรับเกณฑ์ซีพีในกรณี ที่ไม่สามารถสร้างตัวแบบเต็มรูปได้เนื่องจากตัวแปรอิสระที่นำมาพิจารณามีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันอย่างสมบูรณ์ การคัดเลือกตัวแบบโดยใช้เกณฑ์ซีพีที่ปรับแล้วที่นำเสนอ นำมาเปรียบเทียบกับการคัดเลือกตัวแบบโดยใช้เกณฑ์ข้อสนเทศของอาไคเคะ และเกณฑ์ข้อสนเทศของเบส์ โดยใช้วิธีการจำลองข้อมูล กำหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 25 , 50 และ 100 นอกจากนี้ได้นำเสนอสถิติทดสอบซีพีที่ ปรับแล้วเพื่อใช้ในการทดสอบค้นหากลุ ...