Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การพัฒนาการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  นิอัลยา สาอุ; ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 3 ประการ (1) เพื่อศึกษาแนวคิดการศึกษาในยุคดิจิทัลและรูปแบบของการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2) เพื่อศึกษาบทบาทและความสำคัญของดิจิทัลเทคโนโลยีด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (3) เพื่อศึกษาให้เป็นข้อเสนอแนะทางด้านนโยบายการศึกษาและการพัฒนาการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่การศึกษายุคดิจิทัล ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารและการสัมภาษณ์เช ...
 • Thumbnail

  การศึกษารูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในสถาบันอุดมศึกษาไทย 

  ศาศวัต เพ่งแพ; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาพัฒนาการนโยบาย กฎหมาย และระเบียบ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับ คนพิการที่เหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย วิธีการวิจัยในส่วนแรก เป็นการศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่ครอบคลุมสาระของกฎหมายหลักได้แก่ รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติการจัด การศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ลําดับถัดมาเป็นการวิจัยในภาคสนามโดยใช้เทคนิคการเก็บ ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)ในกรณีศึกษาที่เป็นสถาบันกา ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดของนักศึกษาที่มีต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  อยับ ซาดัดคาน; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุของการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับ ปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการตัดสินใจ เลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ ของเหตุจูงใจภายในที่เป็นแรงผลักดัน กับ เหตุจูงใจในการกำหนดจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดให้ นักศึกษาเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ ทำการศึกษาปัจจัยผลักดัน 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านความคาดหวัง 2) ด้านข้อผูกพัน 3) ด้านแรงเสริม/ แรงกระตุ้น และศึกษาปัจจัยดึงดูด ...