Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประสิทธิผลของการบริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    ดุสิต ทองสาย; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1998)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงสภาพการดำเนินงานของการบริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ประสิทธิผลของกิจกรรมการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิผลผลของการดำเนินกิจกรรมการศึกษาของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลที่ได้จากการศึกษาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน โดยนำผลที่ได้จากการศึกษาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป / การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ...