Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาประชาบาล 

  เถกิงศักดิ์ พัฒโน; ไพบูลย์ ช่างเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อศึกษาค้นคว้าว่าการบริหารงานศึกษาประชาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นไปตามมูลเหตุข้อหนึ่งที่ว่า โอนให้ท้องถิ่นจัดทำเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารงานศึกษาเพียงไรหรือไม่ และมีสาเหตุหรืออุปสรรคควรแก้ไขอย่างใด ศึกษาเฉพาะลักษณะโครงสร้างขององค์การและแง่วิธีที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารการศึกษาประชาบาลตามตัวบทกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการควบคุมส่งเสริมของส่วนกลาง แสดงให้เห็นแนวความคิดเกี่ยวกับการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในท้องถิ่น ความพยายามของรัฐบาลไทยที่จะส่งเสริมหรือชักจูงให้ ...
 • Thumbnail

  การบริหารการศึกษาภาคบังคับ 

  สกุล อินทุโสภณ; บุญเย็น วอทอง, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อจะได้ทราบถึงความสอดคล้องระหว่างการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจว่ามีอยู่เพียงใด เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับอันจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้มีคุณภาพ เพื่อทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนทราบความสามารถของประชากรส่วนใหญ่ พร้อมทั้งทราบแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ