Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

    สรศาสตร์ สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-03-02)

    การที่ประเทศพม่าได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษานั้นเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่พัฒนาแล้วในการสร้างความเป็นมิตร การเข้าไปช่วยเหลือด้านการศึกษาผ่านการให้ทุนการศึกษาแก่ประเทศเพื่อนบ้านนั้น นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแล้ว ก็ยังถือเป็นการลงทุนที่สำคัญของประเทศที่ต้อกงารต้องการมีทบาทต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศพม่า