Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    โครงการหลวงกับ Smiling Curve 

    ทัศนีย์ สติมานนท์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-10-31)

    การสร้างมูลค่าเพิ่มไม่เพียงปรับใช้ได้เฉพาะภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น หากแต่การสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตรกรรมก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน โครงการที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลากหลายโครงการเป็นโครงการที่นร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น โครงการหลวงการผลิตกาแฟอราบีกา ซึ่งเป็นพืชทางเลือกเพื่อปลูกทดแทนฝิ่น ส่งผลให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพียงพอ ทำให้ลดการปลูกพืชเสพติดและการทำไร่เลื่อนลอย