Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การสุ่มตัวอย่างธรรมดาแบบควบคุม 

  ปรีชา ฤทธาคณานนท์; ประชุม สุวัตถี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1973)

  วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาถึงระเบียบวิธีทางสถิติซึ่งอวาดานิและสุกัตเม (Avadhani and Sukhatme) ได้เขียนไว้ในวารสาร Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics (1965) และ The Australian Journal of Statistics (1968) นักสถิติทั้งสองนี้ได้เสนอถึงวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตัวอย่างที่ไม่ชอบ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างที่มีการควบคุม (Controlled Sampling) หรืออีกนัยหนึ่งนักสถิติทั้งสองนี้ได้พยายามที่จะแก้ปัญหาในการที่จะทำให้ความน่าจะเป็นของการเลือกที่ไม่มีหน่วยตัวอย่างที่จะทำให้คุณภาพของตัวอย่างด้อยลงมีค่าเพิ่มขึ้น
 • Thumbnail

  ตัวประมาณแบบใช้อัตราส่วนในการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 

  สิริกานต์ คมวิลาศ; ประชุม สุวัตถี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  งานวิจัยนี้ศึกษาตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากรที่ไม่เอนเอียงและแบบใช้อัตราส่วน 2 แบบ คือ ตัวประมาณแบบอัตราส่วนแยกกันและตัวประมาณแบบอัตราส่วนร่วมกันในการสุ่มตัวอย่าง แบบแบ่งเป็นชั้น การศึกษาใช้การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของค่าประมาณทั้ง 3 แบบ โดยการจำลอง 9 ประชากร แต่ละประชากรประกอบไปด้วยค่าของตัวแปรที่สนใจศึกษาและตัวแปรช่วย 6,000 คู่ให้มีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ 0.1, 0.2, 0.3, …, 0.9 แบ่งประชากรแต่ละประชากรออกเป็น 3, 4, 5, ..., 9 ชั้นภูมิ โดยใช้ความถี่ของตัวแปรช่วย แล้วสุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ประมาณค่าเฉลี่ยประชากรและความแปรปรว ...