Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    นิด้าชูคณะ "บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม" สร้างผู้นำในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม 

    Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-04-27)

    ประเทศไทยยังต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในการวิเคราะห์และเป็นผู้นำในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมากในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ นิด้าจึงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและมีแนวคิดในการจัดตั้งคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อเข้ามาตอบโจทย์ในจุดนี้