Now showing items 1-10 of 10

 • Thumbnail

  LTF เลิกดี หรือไม่เลิกก็ดี? 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-03)

  มีกระแสความคิดเห็นเกี่ยวกับกองทุนการลงทุนระยะยาว LTF ซึ่งเป็นเครื่องมือการออมที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐโดยการอนุญาตให้สามารถนำเงินออมที่ลงทุนกับกองทุนนี้มาหักลดหย่อนภาษีได้ กระแสความคิดเกี่ยวกับ LTF ที่เกิดขึ้นนั้น เป็นไปในทิศทางที่อยากจะเสนอให้ยกเลิกการหักลดหย่อนในกองทุนนี้ โดยมีเหตุผลสำคัญว่า มันเป็นประโยชน์กับคนรวยมากกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนจน และเป็นการทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ในส่วนนี้ไป แต่หากมองในแง่ของเศรษฐศาสตร์ที่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศโดยรวมอย่างรอบด้าน มาตรการหักลดหย่อนภาษีสำหรับการลงทุนใน LTF สามารถก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกในเชิงบวกได้
 • Thumbnail

  RMF-LTF คู่แฝดแมวเก้าชีวิต 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-03)

  กองทุน RMF และ LTF เป็นกองทุนที่ถือกำเนิดมาเพื่อช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดภาษีแล้ว ทำให้นักลงทุนได้ประสบอะไรหลายๆ อย่างในตลาดหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และสามารถเรียนรู้ได้ว่า กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนระยะยาวได้
 • Thumbnail

  ก.ล.ต.-นิด้า แนะเร่งลงทุนแต่เนิ่น รอเก็บเกี่ยวดอกผลวัยเกษียณ 

  Unknown author (ดอกเบี้ยธุรกิจ, 2015-06-08)

  ก.ล.ต.จับมือนิด้า ศึกษาความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ต่างๆ ระบุมีความเชื่อมโยงกันในภาวะวิกฤต พร้อมแนะให้จัดสรรเงินลงทุนแต่วัยเยาว์ เพราะจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายเกษียณอายุอย่างมีความสุขมากและเร็วกว่า
 • Thumbnail

  ปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองเรื่องการออม 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-12-17)

  การออมเป็นเรื่องจำเป็น "ต้องออม" ไม่ใช่ "ออมเมื่อมีเหลือให้ออม" เพราะปัจจุบันบทบาทของการออมมีมากกว่าการสะสมเพื่อการบริโภคในอนาคต
 • Thumbnail

  เปลี่ยน'หวย'เป็นเงินออม อีกแนวคิดรับมือสังคมสูงวัย 

  Unknown author (บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2016-03-16)

  งานวิจัยที่น่าสนใจเรื่อง'โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออมของประชาชนในต่างจังหวัด โดย ดร.พรเพ็ญ วรสิทธา อำจารย์ประจำคณะพัฒนาเศรษฐกิจ นิด้า เป็นความพยายามหาวิธีใช้เครื่องมือที่ชาวบ้านบางส่วนนิยมหย่างหวยมาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว
 • Thumbnail

  ภาษีที่ดิน ประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์และการออม 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-06-20)

  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นเป้าหมายหนึ่งของการปรับเปลี่ยนมาตรการในการจัดเก็บภาษีที่ดิน ในอดีตผู้ถือครองที่ดินก็จะเสียภาษีเมื่อเป็นรายได้จริงๆ ของผู้ถือครองที่ดินคือ เมื่อมีการขายที่ดินแปลงนั้น แต่ตามวิธีคิดแบบใหม่ การเสียภาษีที่ดินจะอยู่บนฐานของราคาประเมิน ซึ่งก็แปลว่าราคาประเมินปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะยังไม่ขายที่ดิน ผู้เป็นเจ้าของที่ดินต้องพยายามหาวิธีในการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการถือครองที่ดินแปลงนั้น ก็จะเป็นกระบวนการในการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าผู้ถือครองที ...
 • Thumbnail

  รู้หรือไม่ กองทุน SSF Extra ไม่ใช่แฝดน้องของกองทุน SSF 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-04-14)

  เรื่องกองทุนเพื่อการออม(Super Savinng Fund หรื SSF) เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเริ่มในปีนี้ สืบเนื่องจากการสิ้นอายุขัยของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(Long Term Equity Fund หรือ LTF) เมื่อสิ้นปี พ.ศ.2562 โดยประชาชนผู้เสียภาษีทั้งหลายก็รอลุ้นกองทุนน้องใหม่ที่จะเกิดมาแทนกอง LTF ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร สุดท้ายเราก็ได้พบกับกองทุน SSF ที่ออกมาในปี พ.ศ.2563 เพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแทนที่กองทุน LTF
 • Thumbnail

  เราออมเพื่อการเกษียณเพียงพอหรือยัง 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-03-12)

  ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 และในปี 2560 จำนวนและสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุของไทยเพิ่มขึ้น ภาครัฐจึงได้พยามยามผลักดันและส่งเสริมในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีการเตรียมความพร้อมพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ
 • Thumbnail

  วางแผนภาษีนาทีแรก 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-01-05)

  เพื่อให้มีการวางแผนภาษีที่ดี เราควรประมาณการรายได้ทั้งปีและคำนวณออกมาว่าจะลงทุนในกองทุน RMF และ LTF เท่าใด และค่อยๆ ทยอยซื้อตั้งแต่ต้นปีมาเรื่อยๆ โดยอาจใช้หลักการของ Dollar Cost Average (DCA) หรือหลักการอื่นๆ ที่เป็นการเฉลี่ยซื้อ
 • Thumbnail

  เสนอเพิ่มสิทธิลดภาษี RMF 

  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-05-29)

  จากการวิจัยพบว่า หากต้องการให้ความเป็นอยู่หลังเกษียณไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก ควรมีอัตราการลงทุนเพื่อวัยเกษียณมากกว่า 30% ของรายได้ ฉะนั้น การกำหนดเพดานสิทธิลดหย่อนภาษีไว้ที่ไม่เกิด 15% ของรายได้ อาจจะไม่เพียงพอสำหรับวัยเกษียณ ภาครัฐจึงควรเพิ่มเพดานให้สูงขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เพิ่มอัตราการลงทุน