Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การวางแผนการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ 

  ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยนี้เป็นการนาเสนอการวางแผนการลงทุน โดยศึกษาการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนเกษียณอายุ และการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยเกษียณ ซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่พิจารณาสินทรัพย์ลงทุน 4 ประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ พันธบัตร เงินสด และทองคำ สาหรับการหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมนั้นได้ใช้แบบจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo simulation) ทั้งหมด 1,000 ครั้งเพื่อคัดเลือกสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดจากรูปแบบสัดส่วนการลงทุนทั้งหมด 286 แบบ
 • Thumbnail

  เสนอเพิ่มสิทธิลดภาษี RMF 

  คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-05-29)

  จากการวิจัยพบว่า หากต้องการให้ความเป็นอยู่หลังเกษียณไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก ควรมีอัตราการลงทุนเพื่อวัยเกษียณมากกว่า 30% ของรายได้ ฉะนั้น การกำหนดเพดานสิทธิลดหย่อนภาษีไว้ที่ไม่เกิด 15% ของรายได้ อาจจะไม่เพียงพอสำหรับวัยเกษียณ ภาครัฐจึงควรเพิ่มเพดานให้สูงขึ้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เพิ่มอัตราการลงทุน