Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา: การถ่ายทอดระหว่างรุ่นและผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

  ศรัณย๋ ศานติศาสน์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-03)

  ความเหลื่อมล้ำเป็นอุปสรรคตอการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่ เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงและศึกษาเป็นเวลานาน ทฤษฎีความเหลื่อมล้ำกับการเติบโตทางเศรษฐกิจใช้ความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งในการอธิบาย การศึกษาส่วนใหญ่ใช้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้เป็นตัวแทนความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่ง ความเหลื่อมล้ำทางทุนมนุษย์และผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจในช่วงหลัง เนื่องจากความเหลื่อมล้ำในทุนมนุษย์ได้ลดลงในขณะที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงในกรณีของหลายประเทศ ส่วนความเหลื่อมล้ำทางรายได้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องสงครามและความขัดแย้ง 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-10-03)

  ไม่ว่าสงครามหรือความขัดแย้งจะเกิดจากสาเหตุอะไร ใครเป็นผู้เริ่ม แต่ผลกระทบของมันส่งผลต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยมากกว่าผู้บริหารประเทศ ซึ่งเป้นคนที่กำหนดนโยบายเข้าสู่ความขัดแย้งเหล่านั้น นโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางอ้อม