Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 การเติบโตีสีเขียว หรือ การลดการเติบโต 

    พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-30)

    หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะน้ำมัน ถ่านหิน และสินแร่นานาชนิด ขณะเดียวกันก็ได้สร้างสารเคมีและของเสียจากอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทำลายน้ำ ดิน และอากาศอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และในปลายศตวรรษที่ 20 มีหลักฐานการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมของมนุษย์ตั้งอยู่บนฐานของระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยมที่มุ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักอันเป็นสาเหตุสำคัญของการทำลายล้างสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ องค์การสหประชาชาติยอมรับว่า จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ...