Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เบิกจ่ายงบรัฐชี้ชะตาศก.ปีนี้ส่อต่ำ 1.5% แบงก์ชาติเผย ส.ค.ใช้จ่ายเริ่มชะลอ-นิด้าแนะรัฐเร่งกระทุ้งงบลงทุน 

    Unknown author (บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2014-10-02)

    นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ระบุว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในตอนนี้ ภาครัฐต้องทำหน้าที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณค้างท่อปี 2557 นอกจากนี้ ในระยะสั้น ภาครัฐต้องสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชน ปลดล็อก รง.4 ซึ่งเป็นดรงงานที่นร้างแล้วเสร็จรอการเปิดกว่า 800 โรง ตลอดจนดำเนินการต่อเนื่องไปถึงในส่วนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อาจจัดให้เป็นมาตรการระยะกลางที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย