Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบการคัดเลือกตัวแปรอิสระที่มีปัญหาสหสัมพันธ์เชิงเส้นพหุด้วยวิธีการทดถอยแบบริดจ์และการค้นหาแบบต้องห้าม 

  นิศาชล งามประเสริฐสิทธิ์; จิราวัลย์ จิตรถเวช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)
 • Thumbnail

  สถิติทดสอบเพื่อคัดเลือกตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

  พลากร สีน้อย; จิราวัลย์ จิตรถเวช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  งานวิจัยนี้ได้เสนอสถิติทดสอบ เพื่อการคัดเลือกตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดย สร้างสถิติทดสอบจากเกณฑ์ซีพี(Cp )และเกณฑ์เอไอซี(AIC) สถิติทดสอบที่สร้างขึ้นนี้เรียกวาสถิติทดสอบซีพี (Cp -test)และสถิติทดสอบเอไอซี (AIC-test)การคัดเลือกตัวแบบใช้วิธีการกำจัดตัวแปร แบบถอยหลัง (Backward Elimination) โดยใช้เกณฑ์ซีพี เกณฑ์เอไอซี เกณฑ์เอไอซีซี (AICC ) เกณฑ์เอไอซียู (AICu ) สถิติทดสอบเอฟบางส่วน (Partial F-test) และสถิติทดสอบซีพี สถิติทดสอบเอไอซี ที่นำเสนอ การศึกษาได้เปรียบเทียบเกณฑ์และสถิติทดสอบทั้ง 7 จากร้อยละของตัวแบบที่คัดเลือก ได้ถูกต้อง โดยวิธีการสร้างแบบจำลอง ...