Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    TQA never ending journey 

    Unknown author (บริษัทสื่อดี, 2007)

    แม้ประเทศสิงคโปร์จะเป็นเพียงแค่ิเกาะเล็กๆ แห่งหนึ่งในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตไปกว่าเกาะภูเก็ตเท่าใดนัก แต่ท่วา พัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ กลับเติบโตอย่างรวดเร็ว สวนทางกับขนาดของประเทศอย่างสิ้นเชิง