Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การบริหารงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2510 

  ปฐม มณีโรจน์; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  วัตถุประสงค์ประการแรกของการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นว่าการบริหารงานเลือกตั้งเป็นปัจจัยหนึ่งในจำนวนหลาย ๆ อย่างที่จะช่วยให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งมากขึ้นหรือน้อยลง และเพื่อวิเคราะห์ถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริหารงานเลือกตั้ง จากผลการศึกษาปรากฏว่าสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพของการบริหารงานเลือกตั้ง คือ กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่ง ของทางราชการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของผู้บริหารงาน เพื่อเลือกทางปฏิบติให้เป็นไปตามบทบัญญัติเหล่านั้น ผู้เขียนได้สรุปข้อเสนอแนะในการพิจารณาแก้ไขจุดอ่อนต่าง ๆ ...
 • Thumbnail

  การประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตยของโครงการ ทมก : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครราชสีมา 

  กนกวรรณ ศรีวิไลลักษณ์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) ที่ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการวิจัยเชิงปริมาณจากการวิจัยปฏิบัติการกลุ่มตัวอย่างเขตเลือกตั้ง ค. จังหวัดนครราชสีมา ช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งครั้งที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 2535 มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ
 • Thumbnail

  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  เมษิยา ญาณจินดา; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะห์ค่าที (t - test) การวิเคราะห ...
 • Thumbnail

  ปัญหาสิทธิในการเลือกตั้งของพระสงฆ์ 

  ประวีณ พันธุ์พิพัฒน์; ปิยะนุช โปตะวณิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตย หลักสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิพลเมืองและหลักสิทธิทางการเมือง ทฤษฎีอํานาจอธิปไตยแนวคิดและ ความสําคัญของการใช้สิทธิเลือกตั้งอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย และศึกษาแนวคิด การใช้สิทธิเลือกตั้งของพระสงฆ์ในประเทศไทย รวมถึงศึกษาแนวคิดการใช้สิทธิเลือกตั้งของพระสงฆ์ ในประเทศศรีลังกา ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และประเทศกัมพูชา เพื่อวิเคราะห์ เปรียบเทียบการใช้สิทธิเลือกตั้งของพระสงฆ์ในประเทศศรีลังกา ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และประเทศกัมพูชา เพื่อนํามาแนะแนวทางทาง ...
 • Thumbnail

  แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย 

  รัชนีพร จันทร์สา; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกตั้งในอดีต เพื่อพัฒนาตัวแบบสำหรับการทำนายผลการเลือกตั้ง โดยเปรียบเทียบตัวแบบ 3 วิธีคือ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธี Spatial lag model และ วิธี Spatial error model และพิจารณา ค่า R2 สูงสุด ค่า AIC และ BIC ต่ำสุด ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ Spatial error model ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการเลือกตั้งสูงคือตัว ...