Now showing items 1-18 of 18

 • Thumbnail

  การตัดสินใจเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360ํ, 2019-02-23)

  ด้วยความหลากหลายของพรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งทำให้มีนโยบายจำนวนมากถูกนำเสนอต่อประชาชน จึงควรจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ ประสบการณ์กับผลประโยชน์เชิงรูปธรรมจากนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทยในอดีตตั้งแต่ปี 2544 ทำให้ผู้เลือกตั้งจำนวนมากได้รับประสบการณ์ในการรับผลประโยชน์ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง ซึ่งกลายเป็นค่านิยมให้อีกหลายพรรคปฏิบัติสืบต่อกันจนสามารถชนะการเลือกตั้งได้ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันยังมีผู้เลือกตั้งหน้าใหม่พวกเขาไม่มีความผูกพันกับพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษและกำลังมองหาพรรคการเม ...
 • Thumbnail

  การบริหารงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2510 

  ปฐม มณีโรจน์; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  วัตถุประสงค์ประการแรกของการศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นว่าการบริหารงานเลือกตั้งเป็นปัจจัยหนึ่งในจำนวนหลาย ๆ อย่างที่จะช่วยให้ประชาชนใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งมากขึ้นหรือน้อยลง และเพื่อวิเคราะห์ถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการบริหารงานเลือกตั้ง จากผลการศึกษาปรากฏว่าสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อประสิทธิภาพของการบริหารงานเลือกตั้ง คือ กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่ง ของทางราชการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของผู้บริหารงาน เพื่อเลือกทางปฏิบติให้เป็นไปตามบทบัญญัติเหล่านั้น ผู้เขียนได้สรุปข้อเสนอแนะในการพิจารณาแก้ไขจุดอ่อนต่าง ๆ ...
 • Thumbnail

  การประเมินผลการรณรงค์เผยแพร่ประชาธิปไตยของโครงการ ทมก : ศึกษาเฉพาะกรณีเขตเลือกตั้ง ค จังหวัดนครราชสีมา 

  กนกวรรณ ศรีวิไลลักษณ์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) ที่ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการวิจัยเชิงปริมาณจากการวิจัยปฏิบัติการกลุ่มตัวอย่างเขตเลือกตั้ง ค. จังหวัดนครราชสีมา ช่วงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปครั้งครั้งที่ 2 วันที่ 13 กันยายน 2535 มาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ
 • Thumbnail

  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  เมษิยา ญาณจินดา; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะห์ค่าที (t - test) การวิเคราะห ...
 • Thumbnail

  การเลือกตั้งกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมและผู้เล่นทางการเมือง(6) 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2018-08-25)

  ความเก่าแก่และความเป็นสถาบันของ "พรรคประชาธิปัตย์" เป็นได้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในตัวเอง จุดแข็งคือความมีเสถียรภาพ การเป็นที่รู้จัก และการมีฐานเสียงที่มั่นคงในระดับหนึ่ง ขณะที่จุดอ่อนคือ การมีกรอบคิดที่แข็งตัว ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต และมีความเชื่องช้าในการรับรู้และปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม
 • Thumbnail

  ทะลุคนทะลวงข่าว : สีสันการเลือกตั้งหลังปฏิวัติ 

  Unknown author (ข่าวสด, 2019-02-24)

  โค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ผู้สมัครหน้าใหม่รุ่นใหม่ไฟแรง กับความคิด และทัศนคติที่เปลี่ยนไป
 • Thumbnail

  นักวิชาการห่วงไม่มีเลือกตั้งปลายปี แนะ'ประยุทธ์'อยู่นิ่งๆ - อย่าทำตัวเป็นเป้าโจมตี 

  Unknown author (โรงพิมพ์พิฆเนศ, 2018-01-22)

  เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มีการสัมมนาสาธารณะ เรื่อง เหลียวหน้าแลหลังสถานการณ์การเมืองไทย โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต. นางรสนา โตสิตระกูล อดีตส.ว. นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย(ครป.) นายบรรเจิด สิงคะเนติ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์(นิด้า)
 • Thumbnail

  แบบจำลองวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพื่อพยากรณ์ผลการเลือกตั้งของไทย 

  รัชนีพร จันทร์สา; อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แบบบัญชีรายชื่อ และพฤติกรรมการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2554 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ประชากร เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร์ และพฤติกรรมการเลือกตั้งในอดีต เพื่อพัฒนาตัวแบบสำหรับการทำนายผลการเลือกตั้ง โดยเปรียบเทียบตัวแบบ 3 วิธีคือ วิธีกำลังสองน้อยที่สุด (OLS) วิธี Spatial lag model และ วิธี Spatial error model และพิจารณา ค่า R2 สูงสุด ค่า AIC และ BIC ต่ำสุด ผลการศึกษาพบว่า ตัวแบบที่เหมาะสมที่สุดคือ Spatial error model ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลการเลือกตั้งสูงคือตัว ...
 • Thumbnail

  รื้อระบบพรรคสกัดนายทุน 

  ชัยรัตน์ พัชรไตรรัตน์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-27)

  เริ่มนับหนึ่งปรับโฉมหน้าประเทศไทย หลังจากที่มีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เข้ามาทำหน้าที่ นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีนิด้า กล่าวว่า สิ่งที่อยากทำภายหลังที่ได้รับการรับเลือกเข้ามา คือ ปฏิรูปด้านการเมือง ทำให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนไม่ใช่ของนายทุน ทำให้การเลือกตั้งไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องช่วยกันคิด
 • Thumbnail

  ฤามือถือจะกำหนดผู้นำสหรัฐ 

  ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช (โรงพิมพ์ประชาช่าง, 2015-06-17)

  นายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐฯ ได้พูดอยู่เสมอว่าเสียงโหวตของคนรุ่นใหม่ที่เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยให้เขาชนะการเลือกตั้ง โดยในครั้งนั้นโอบามาได้ใช้การหาเสียงโดยผ่านผ่านสื่อโซเชียลมีเดียมากมาย เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และผ่านทางข้อความมือถือ ซึ่งส่งผลให้นายโอบามาได้เป็นประธานธิบดีคนที่ 44 ของสหรัฐฯ และในปี 2016 ที่จะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่นี้ การหาเสียงออนไลน์ก็ต้องถูกหยิบยกขึ้นมาใช้อีกอย่างแน่นอน เพราะเมื่อเห็นข้อมูลการสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีผ่านสมาร์ทโฟนของคนอเมริกันแล้ว ยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่า หากพรรคไหนไม่สนใจสื่อ ...
 • Thumbnail

  วงถก คปท.แนะปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง รณรงค์ขึ้นป้าย'Respect My Tag' 

  [ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง] (หนังสือพิมพ์แนวหน้า, 2014-05-02)

  ให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์ในเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง
 • Thumbnail

  วงวิชาการชี้ประชามติไม่ตอบโจทย์ หาก'หัวคะแนน'ยังคงอยู่ 

  Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-06-11)

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ โดย กกต.จะกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ในอีก 5 ปีนับจากนี้ โดยมีนัยความหมาย หมายถึงการที่พลเมืองมีจิตสำนึกในการที่จะเลือกนักการเมือง พรรคการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ได้เลือกจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง
 • Thumbnail

  เศรษฐกิจกับการเลือกตั้ง 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-02-18)

  ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ประเด็นทางเศรษฐกิจมักจะถูกหยิกยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขเชื่อมโยงกับการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเสมอ เป็นการแสดงให้เห็นว่าปัญหาทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญของคนในประเทศหนึ่งๆ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด ก็มักจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจเสมอ
 • Thumbnail

  ส.ส.ไม่สังกัดพรรค! สัดส่วน 200-เขต 250 คน'สหรัฐ'จุ้นบี้ไทยเลือกตั้ง 

  Unknown author (สารสู่อนาคต, 2014-12-25)

  พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช โฆษกคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงผลการประชุมว่า กมธ.ยกร่างฯ ได้พิจารณาเรื่องระบบการเลือกตั้งและผู้นำการเมืองที่ดี โดยเชิญนายปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการยกร่างรัฐธรรมนูญในเรือ่งข้อดีข้อเสีย และความเหมาะสมที่ควรใช้กับสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน
 • Thumbnail

  'สมบัติ'ดันเลือกตรงนายกฯ บัญชีจว.เลือกส.ส.-ลดอิทธิพลคนโกง 

  ขนิษฐา เทพจร (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-10-28)

  การจัดสรรอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร แม้ กรธ.จะตั้งต้นด้วยการพิจารณาข้อมูลจากทุกมุมโลก แต่เหมือนกับยังพุ่งลูกศรไม่ตรงเป้าหมายเพื่อคลี่คลายปัญหาการโกง-ทุจริตเลือกตั้งเสียทีเดียว มีความคิดเห็นจากอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เกี่ยวกับเรื่องนี้ เพื่อเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาการเมืองไทย
 • Thumbnail

  'สมบัติ'เล็งเสนอ คสช. ให้ปชช.เลือกนายกฯ โดยตรง 

  ศักรินทร์ เข็มทอง (กรุงเทพธุรกิจ, 2014-11-13)

  ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า หนึ่งในคณะทำงานที่จัดทำข้อเสนอการปฏิรูปประเทศในส่วนด้านการเมือง ได้ตั้งข้อเสนอที่น่าสนใจ คือ ให้ประชาชนเป็นคนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง รวมทั้งการให้ประชาชนเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริง
 • Thumbnail

  'สมบัติ'สะท้อน 3 ปัญหา เลือกตั้งแบ่งสรรปันส่วนผสม 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2015-11-04)

  สูตรเลือกตั้งระบบใหม่ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่เรียกว่า "ระบบแบ่งสรรปันส่วนผสม" ซึ่งนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดีและนักวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า ระบบแบ่งสรรปันส่วนผสมนี้ อาจจะมีปัญหาในทางปฏิบัติได้
 • Thumbnail

  ออกแบบปฏิรูปการเมืองเลือกนายกฯ โดยตรง 

  ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-06)

  ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เสนอแนวคิดในการเลือกตั้ง ส.ส.และการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง