Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  กลวิธีการเล่าเรื่องของบทเพลงประกอบละครในละครโทรทัศน์ไทย 

  อุษา แซ่จิว; อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงกลวิธีการเล่าเรื่องของบทเพลงประกอบละคร รวมถึง บทบาทและหน้าที่จากกลวิธีการเล่าเรื่องของเพลงประกอบละครที่ถูกนำไปใช้ในละครโทรทัศน์ไทย ปัจจุบัน โดยพิจารณาเฉพาะละครยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลนาฏราช ตั้งแต่ ปี 2557-2558 ได้แก่ ละครสามีตีตรา และละครสุดแค้นแสนรัก ซึ่งมีทั้งหมดจำนวน 6 เพลง ได้แก่ ฉันก็รักของฉัน ไม่เจ็บ อย่างฉันใครจะเข้าใจ เกิดมาเพื่อรักเธอ จากละครสามีตีตรา และเจ็บนี้จำจนตาย แพ้รักให้ตายก็ ไม่รักกัน จากละครสุดแค้นแสนรัก งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพศึกษาจากการ วิเคราะห์ตัวบท ประกอบกับการสั ...
 • Thumbnail

  การศึกษาเรื่องพัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่าเรื่องตามค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

  ทัศน์วศิน ธูสรานนท์; พรพรรณ ประจักษ์เนตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยเรื่อง “การศึกษา เรื่อง พัฒนาการในการสื่อสารของเพลงลูกทุ่งผานการเล่าเรื่องตาม ค่านิยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน” มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาพัฒนาการในการสื่อสาร ของเพลงลูกทุ่งผ่านการเล่า เรื่องตามค่านิยมของสังคมไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ที่สอง เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรคผลงานเพลงลูกทุ่งไทย และปัจจยที่เป็นตัวกำหนดการเล่าเรื่อง ของเพลงลูกทุ่งจากอดีตสู่ปัจจุบัน และวัตถุประสงค์ที่สามพื่อศึกษาประเด็นค่านิยมของสังคมไทย จากอดีตสู่ปัจจุบันที่ เสนอผ่านเพลงลูกทุ่งในบริบทช่วง พ.ศ. 2500-2558 ซึ่งข้อมูลค่านิยมทางสังคมมักเป็นผลส้ะทอนของว ...
 • Thumbnail

  รหัสสัญญะที่สำคัญของสื่อการ์ตูนสร้างแรงบันดาลใจ: การศึกษาฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ 

  ภัทราพร ภูริวังสกุล; วิเชียร ลัทธิพงศ์พันธ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบของชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ ที่สามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน และศึกษาชุดสัญญะการรับสารเนื้อหาการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ สามารถกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการริเริ่ม และ หรือ ผลักดันพัฒนาตนเองของผู้อ่าน วิธีการเก็บข้อมูลใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ หนังสือการ์ตูนฮิคารุ เซียนโกะ เกมอัจฉริยะ จำนวน 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1, 5, 15 ,17 และ 23 จากจำนวน 23 เล่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้อ่านจำนวน 20 คน ผ่านทฤษฎีการเล่าเรื่อง ทฤษฎีสัญวิทยา ...
 • Thumbnail

  เลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ : การสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนผ่านเล่าเรื่องข้ามสื่อใบริบทชายรักชาย 

  ศักย์ศรณ์ ศรีประสงค์; กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษารูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อ(2) ศึกษาสัมพันธบท ของการเล่าเรื่องข้ามสื่อ และ (3) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างตัวบทในการเล่าเรื่องข้ามสื่อ เพื่อ สร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ในบริบทชายรักชาย โดยใช้วิธีวิจัยเชิง คุณภาพประกอบด้วย การวิจัยเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยผลการวิจยัพบว่า (1) รูปแบบการเล่าเรื่องข้ามสื่อเพื่อสร้างความผูกพันของกลุ่มแฟนละครเลิฟซิกเดอะซีรี่ส์ ในบริบทชายรักชาย แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่การเล่าเรื่องด้วยภาพประกอบข้อความ ...