Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การแพร่กระจายผลกระทบในตลาดทุนระหว่างประเทศ 

    ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-08)

    การแพร่กระจายผลกระทบจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศอื่นๆ เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่พบเห็นในตลาดเงินโลก ลัษณะพื้นฐานของวิกฤตเหล่านี้คือการส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ และลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็ว ซึ่งปรากฏการณ์แพร่กระจายผลกระทบนี้มักเกิดขึ้นในตลาดการเงิน เช่น ตลาดทุน ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน