Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การศึกษาผลกระทบทางธุรกิจของการใช้ตัวแบบการจองเกินที่ผิดสมมุติฐานทางสถิติ 

  ปฏิภาณ แซ่หลิ่ม; กาญจ์นภา อมรัชกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  ผู้วิจัยศึกษาตัวแบบการจองเกินแบบสถิต จากมุมมองทางสถิติหากผู้จองมีอิสระต่อกันใน การมาแสดงตนและความน่าจะเป็นในการมาแสดงตนเท่ากัน จํานวนผู้จองที่มาแสดงตนควรเป็น ตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงทวินาม อย่างไรก็ตามงานวิจัยบางส่วนรวมทั้งการปฏิบัติงานจริงของ สายการบินมักสมมุติให้จํานวนผู้จองที่มาแสดงตนเป็นผลคูณระหว่างระดับการจองเกินกับอัตรา การมาแสดงตน นั่นคือสายการบินใช้ตัวแบบการจองเกินที่ผิดสมมุติฐานทางสถิติงานวิจัยชิ้นนี้ ศึกษาผลกระทบดังกล่าว จากผลการทดลองสรุปได้ว่าตัวแบบการจองเกินที่ผิดสมมุติฐานทางสถิติ จะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อความน่าจะเป็นในการมาแสดงตนขอ ...
 • Thumbnail

  การเขียนคำสั่งด้วยภาษาฟอร์แทรน IV สำหรับปัญหาการขนส่ง 

  วชิระ จิตตมาศ; นิกร วัฒนพนม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  ศึกษาถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับแก้ปัญหาการขนส่งโดยใช้ภาษาสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นภาษา Fortran IV เพื่อใช้กับเครื่อง Burroughs 1700 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาการขนส่งหรือด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากันได้ เช่น การวางแผนการผลิต หรือการวางแผนการโจมตี ซึ่งมีตัวแปรมากมายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โปรแกรม Fortran IV นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มี Compiler ของภาษา FORTRAN โดยอาจจะต้องมีการแก้ไขบ้างแล้วแต่วิธีการทำงานของเครื่องที่จะนำไปใช้ การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ประวัติของโปร ...