Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ภาษีที่ดิน ประสิทธิภาพ การใช้ประโยชน์และการออม 

    สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-06-20)

    การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นเป้าหมายหนึ่งของการปรับเปลี่ยนมาตรการในการจัดเก็บภาษีที่ดิน ในอดีตผู้ถือครองที่ดินก็จะเสียภาษีเมื่อเป็นรายได้จริงๆ ของผู้ถือครองที่ดินคือ เมื่อมีการขายที่ดินแปลงนั้น แต่ตามวิธีคิดแบบใหม่ การเสียภาษีที่ดินจะอยู่บนฐานของราคาประเมิน ซึ่งก็แปลว่าราคาประเมินปรับเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะยังไม่ขายที่ดิน ผู้เป็นเจ้าของที่ดินต้องพยายามหาวิธีในการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการถือครองที่ดินแปลงนั้น ก็จะเป็นกระบวนการในการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากที่ดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าผู้ถือครองที ...