Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักเขตปทุมวัน 

  ประทับ ทองภู; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

  การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตปทุมวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงลักษณะสภาพของระบบและกรบวนการการให้บริการในแต่ละกิจกรรมบริการ 2) ศึกษาถึงประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการ 3) ศึกษาถึงปัจจัยเหตุผลที่มีผลต่อประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการในแต่ละกิจกรรมบริการ 4) เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงระบบและกระบวนการการให้บริการของสำนักงานเขต ผลที่ได้รับจากการศึกษาเพื่อนำผลของการทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลักษณะสภาพปัจจัยเหตุของระบบและกระบวนการการให้บริการและประสิทธิผ ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 

  สำราญ คงเจริญ; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

  การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร กรณีสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการคือ ประการที่ 1 เพื่อทราบถึงลักษณะสภาพของระบบและกระบวนการแต่ละกิจกรรมบริการ ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ประการที่ 2 เพื่อทราบประสิทธิผลของระบบและกระบวนการแต่ละกิจกรรมบริการประการที่ 3 เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคของระบบและกระบวนการของแต่ละกิจกรรมบริการ และประการที่ 4 เพื่อทราบสาเหตุที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของระบบและกระบวนการในแต่ละกิจกรรมบริการ /ผลการศึกษาปรากฎดังนี้ / 1. ลักษณะสภาพของแต่ละกิจกรรมบริการจาก 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ...