Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การเมืองเรื่องโควิด-19: ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการกำเนิด ( 1) 

    พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการออนไลน์, 2563-03-20)

    การอุบัติขึ้นและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต่ออารยธรรมและศีลธรรมของมนุษย์ในหลายมิติ มีสมมุติฐานหลายประการที่ยังเป็นข้อถกเถียงและเป็นความสงสัยที่ยังไม่อาจหาข้อสรุปได้ชัดเจนเกี่ยวการกำเนิดของโรคนี้ ขณะที่การระบาดนั้นทำให้เห็นถึงแบบแผนและแนวทางการจัดการสังคมที่แตกต่างของแต่ละประเทศ ซึ่งมีระบอบการเมือง สังคม และวัฒนธรรมต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาวะผู้นำของประเทศเหล่านั้นด้วย มีสมมุติฐานอย่างน้อยสองประการที่เกี่ยวข้องกับการอุบัติขึ้นของโรคโควิด-19 ประการแรกคือเกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติของไวรัสโคโรนา และประการที่สอง ...