Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การฝึกอบรมข้าราชการในกระทรวงทบวงกรมฝ่ายพลเรือน : ศึกษาจากทัศนะของผู้รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารงานฝึกอบรม 

  ประสิทธิ์ ดำรงชัย; อมร รักษาสัตย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  วิทยานิพนธ์นี้มุ่งศึกษาให้ทราบลักษณะปัญหาต่าง ๆ ในการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนของไทยในส่วนรวม ในระดับกรม โดยตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 5 ประการ คือ.- 1. เพื่อทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน 2. ทราบจำนวนหน่วยงานที่ทำหน้าที่บริหารงานฝึกอบรมโดยตรง 3. ต้องการทราบชนิด หลักสูตร วิธีการ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม 4.ทราบความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมรับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในงานฝึกอบรม 5. เพื่อทราบอุปสรรคในการบริหารงานฝึกอบรม
 • Thumbnail

  กิจกรรมฝึกอบรมของฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ 

  ประยุทธ ไทยวุฒิพงศ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

  แต่เดิมมาการฝึกอบรมของกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ มักมุ่งไปในการฝึกอบรมวิชาเฉพาะของแต่ละหน่วยนั้น ไม่เคยทำการฝึกอบรมในด้านการควบคุมและการบริหารงานมาก่อนเลย ต่อมาผู้เชี่ยวชาญ พี.เอ.เอส. แห่งสหรัฐชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในการบริหารราชการหลายประการ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการมีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมข้าราชการทั่วไป ฝ่ายการฝึกอบรมเสนอให้ตั้งกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายการฝึกอบรมระดับชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่เสนอนโยบายและโครงการฝึกอบรมข้าราชการของรัฐบาล