Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    วงวิชาการชี้ประชามติไม่ตอบโจทย์ หาก'หัวคะแนน'ยังคงอยู่ 

    Unknown author (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2015-06-11)

    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีการจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง การเลือกตั้งคุณภาพโดยพลเมืองคุณภาพ โดย กกต.จะกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ในอีก 5 ปีนับจากนี้ โดยมีนัยความหมาย หมายถึงการที่พลเมืองมีจิตสำนึกในการที่จะเลือกนักการเมือง พรรคการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ ไม่ได้เลือกจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง