Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร 

    ชอบ ทิพวรรณ; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

    ศึกษาถึงงานของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร ในการจัดอัตรากำลังให้แก่กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ว่ามีความสามารถในการทำงานและได้ปรับปรุงงาน และได้รับผลสำเร็จประการใดบ้าง และมีสิ่งควรแก้ไขประการใดบ้าง การปฏิบัติงานจัดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของคณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารได้ใช้กรรมวิธีที่ถูกต้องตามหลักวิชาในการวิเคราะห์งาน การวิเคราะห์ปริมาณงาน การจำแนกตำแหน่งและการจัดระบบงาน คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารมีกลุ่มทำงานคือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์จากสำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณ.