Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน : ศึกษาเฉพาะกรณีคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวง 

  กำภู วงศ์กาวี; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงหลักการดําเนินคดีอาญาในชั้นสอบสวน โดยเฉพาะคดีที่อยู่ในอํานาจของศาลแขวง ซึ่งโดยหลักแล้วต้องดําเนินคดีด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม แต่ต้องคํานึงถึงการให้ระยะเวลาเตรียมคดีพอสมควร รวมถึงสิทธิเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสิทธิทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิทธิที่ผู้ต้องหาพึงจะต้อง ได้รับความคุ้มครองเพราะเป็นผู้ถูกจํากัดสิทธิโดยตรงจากรัฐ และสิทธิทั้งหลายเหล่านี้เป็นหลักสากลที่ นานาอารยประเทศยอมรับและยึดถือตลอดมา โดยในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ สิทธิทางการเมือง ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน 

  กิตตาพงษ์ ช่ำชอง; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดี อาญาเด็กและเยาวชน ได้มุ่งเน้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการด้าเนินคดีอาญา การคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ และกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึงศึกษาและ วิเคราะห์การบังคับใช้มาตรการพิเศษแทนการด้าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนทั้งในส่วนของประเทศ ไทยและของต่างประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ จากการศึกษาพบว่า บทบัญญัติทางกฎหมายในส่วนของการบังคับใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชนนั้น ยังมีข้อบกพร่องและปัญหาในการบังคับใช้กฎหมาย ทั้งในส่วนของ ...