Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดการสวัสดิการชุมชนของคนจนเมือง : กรณีศึกษาชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

    ลิสา ใจสะอาด; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

    วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรื่องการจัดการสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 1) เพื่อศึกษาการจัดการสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการสวัสดิการชุมชนของชุมชนรุ่งมณีพัฒนา การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายคือ ประธาน กรรมการ สมาชิกในชุมชน สมาชิกกองทุน ต่างๆ ของชุมชน ผู้สูงอายุ หน่วยงานภาคีภายนอกที่ให้การสนับสนุน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องใน การจัดการสวัสดิการชุมชน ผลการศึกษาพบว่ากา ...