Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    "ดร.พิริยะ"แนะ"คนรุ่นใหม่" เลือกงานด้วยใจ อยู่กับงานได้นาน 

    Unknown author (เว็บไซต์บ้านเมือง, 2020-05-02)

    ด้วยการเติบโตมาในยุคแห่งเทคโนโลยี คนรุ่นใหม่จึงมีพฤติกรรมและวิถีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนรุ่นเก่า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการทำงาน ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพัฒนาการเศรษฐกิจ นิด้า มีคำแนะนำดีๆ ให้คนรุ่นใหม่ได้เตรียมตัวกับตลาดแรงงานที่กำลังรออยู่ รวมถึงแนวทางให้องค์กรหรือหน่วยงานนำไปปรับใช้ เพื่อตอบรับวิถีการทำงานของรุ่นใหม่มากขึ้น