Now showing items 1-9 of 9

 • Thumbnail

  การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 

  ธัญวรรณ แก้วชะฎา; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ การรับรู้และทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิด กมาลุลอิสลามต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ รวมทั้งเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน
 • Thumbnail

  การบำบัดน้ำเสียคลองแสนแสบด้วยวิธีการรวมกลุ่มตะกอนหรือโคแอกกูเลชั่น 

  ทิตยา นันหมื่น; วิสาขา ภู่จินดา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2006)
 • Thumbnail

  การบำบัดน้ำเสียด้วยน้ำสกัดชีวภาพ : กรณีศึกษาตัวอย่างน้ำเสียในคลองแสนแสบ 

  ดำรงศักดิ์ พิริยะภัทรกิจ; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2006)
 • Thumbnail

  การบำบัดน้ำเสียด้วยน้ำสกัดชีวภาพจากกากส่าเหล้าหมัก : กรณีศึกษาน้ำตัวอย่างจากคลองแสนแสบ 

  ณัฐพล เอี่ยมอ้น; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2006)
 • Thumbnail

  การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน : กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ 

  อิสริยะ ริยะขัน; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน:กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเติมอีเอ็มก้อนในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ น้ำเสียตัวอย่างเปล่า, 2.00 : 100, 4.00 : 100 และ 6.00 : 100 ในการบำบัดน้ำเสียในระยะเวลา 3,6 และ 9 วัน เพื่อวัด ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ตัวชี้วัด ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าบีโอดี ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณไนเตรต ปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์ม โดยมีการออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) มีการจัดรูปแบบ 4×3 Factorial Arrangementจำนวน ...
 • Thumbnail

  การศึกษาอัตราเร็วการตกตะกอนและปริมาณกากตะกอนจากการบำบัดตัวอย่างน้ำเสียคลองแสนแสบด้วยวิธีการรวมกลุ่มตะกอนทางเคมี 

  ภัทราวดี ภูมิภักดิ์; วิสาขา ภู่จินดา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2006)
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตของประชาชนสองฝั่งคลองแสนแสบ 

  วาสินี พงศ์ชินฤทธิ์; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1997)
 • Thumbnail

  ชุบชีวิต "คลองแสนแสบ"ความฝันที่เป็ฯจริงได้ในอนาคต 

  Unknown author (ไทยโพสต์, 2016-12-19)

  ลองแสนแสบ ถือเป็นคลองเก่าแก่ที่มีความสำคัญในเรื่องการสัญจรทางเรือ อยู่คู่กับคนกรุงมานาน ซึ่งปัญหาการบุรุกพื้นที่ของประชาชน ปัญหาขยะ และปัญหาน้ำเน่าเสีย ถือเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คลองแสนแสบเกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นคือ ประสิทธิภาพในการระบายน้ำที่ลดลง เนื่องจากปัญหาขยะชิ้นใหญ่ที่ติดอยู่บรืเวณประตูระบายน้ำ หรือการบุกรุกพื้นที่ทำให้ความกว้างของคลองลดลง ซึ่งหน่วยงานที่จำเป็นต้องเข้ามาดูแลและรับผิดชอบ คือกรุงเทพมหานคร โดยพล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ำเน่าในคลองต่างๆ โดยพยายามยกระดับคลองแสนแสบ รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ...
 • Thumbnail

  เปลี่ยนน้ำเน่า "คลองแสนแสบ"สู่คลองสวยใส 

  Unknown author (เดลินิวส์, 2017-11-13)

  คลองแสนแสบซึ่งใครสัญจรผ่านไปผ่านมา ต่างก็ต้องปิดหน้าปิดตากั้นตัวเองจากสภาพน้ำที่ส่งกลิ่นเหม็นตลอดเวลา หลายหน่วยงานพยายามหาทางแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแสนแสบพลิกฟื้นคลองน้ำใสในอดีตให้กลับคืนมา แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ ซึ่งหนึ่งในผู้ที่พยายามสร้างแสนแสบให้เป็นคลองน้ำใสได้ต่อสู้มายาวนานกว่า 14 ปี นั้นคือ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการประชารวมใจคินความสดใสให้คลองแสนแสบ โดยกล่าวว่า คลองแสนแสบมีความสำคัญต่อเมือนเป็นอย่างมาก ถือเป็นคลองที่ตัดผ่านใจกลางเมืองพื้นที่ย่านเศรษฐกิจการค้า ย่านพาณิชยกรรมต่างๆ ยาวต่อเนื่องออกสู่เมืองชั้นนอกที่เป ...