Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  ความขัดแย้งจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) 

  อภิชัย สิงห์ศรี; จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  ในการaพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศนำไปสู่การขยายตัวของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้น อาจทำให้ส่งผลกระทบกับชุมชนใกล้เคียง โดยเฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนและผู้พัฒนาโครงการ งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาสาเหตุปัญหาความขัดแย้ง  รวมถึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ให้ชุมชนและโครงการพัฒนายอมรับที่จะอยู่ร่วมกันได้ กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมระยอง (บ้านค่าย) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้มีส่วนได้เสีย 40 คน จากการศึกษาพบว่าสาเหตุความขัดแย้งต ...
 • Thumbnail

  บรรเจิด สิงคะเนติ ชี้ 'ความขัดแย้ง' คืออุปสรรค 'ประชามติ' 

  ชยณัฎฐ์ มีเงิน (บริษัท สยามรัฐ, 2016-06-13)

  "ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ" คณบดีคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และอดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์ "สยามรัฐ" วิเคราะห์ถึงสถานการณ์การเมือง ก่อนถึงวันทำประชามติ ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความวุ่นวาย
 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องสงครามและความขัดแย้ง 

  ศรัณย์ ศานติศาสน์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-10-03)

  ไม่ว่าสงครามหรือความขัดแย้งจะเกิดจากสาเหตุอะไร ใครเป็นผู้เริ่ม แต่ผลกระทบของมันส่งผลต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยมากกว่าผู้บริหารประเทศ ซึ่งเป้นคนที่กำหนดนโยบายเข้าสู่ความขัดแย้งเหล่านั้น นโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางอ้อม