Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การค้นหาและแก้ไขความผิดปกติของกฎในไฟร์วอลล์โดยอัตโนมัติ 

  สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน; โอม ศรนิล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2006)
 • Thumbnail

  การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับฟิชชิ่ง 

  กุลธิดา อาธิเจริญสุข; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันพัฒนามาจากอาชญากรรมแบบเดิมโดยมีความ ร้ายแรงและสะดวกรวดเร็วทั้งยังแนบเนียนกว่าอาชญากรรมแบบเดิม โดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่าง รวดเร็วเป็นเครื่องมือ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีหลากหลายและทวีความรุนแรงก่อให้เกิด ความเสียหายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบฟิชชิ่ง (Phishing) ได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศจํานวนมหาศาลรวมไปถึงขัดต่อหลักความสงบ เรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน สําหรับการศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษา แนวความคิดทั่วไปเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และฟิชชิ่ง ...
 • Thumbnail

  การสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้เอกสารกระดาษโดยใช้ลายมือชื่อดิจิทัลและรหัสแท่งสองมิติความจุสูงรูปแบบใหม่ 

  ภุชงค์ สัพประทัศเสวี; ปราโมทย์ กั่วเจริญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  แม้ว่าในปัจจุบันเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (electronic document) จะเป็นที่นิยมใช้ในการส่งข้อมูลและมีแนวโน้มที่จะเข้ามาใช้งานทดแทนเอกสารที่อยู่ในรูปของกระดาษ แต่ก็ยังมีงานบางประเภทที่ยังคงจำเป็นที่จะต้องใช้เอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษ (paper based document) ยกตัวอย่างเช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาเช่าซื้อ หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เป็นต้น เอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษดังที่กล่าวมาสามารถปลอมแปลงได้ง่ายโดยมิจฉาชีพ เนื่องด้วยการปลอมแปลงเอกสารที่อยู่ในรูปแบบของกระดาษนั้นหากมีเพียงเครื่องพิมพ์เอกสาร หรือเครื่องแสกนเอกสาร และโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิ ...