Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  Structural equation model of corporate social responsibility innovation, corporate image and corporate reputation towards corporate social responsibility innovation adoption among generation Y 

  Chonnikarn Seritanondh; Yubol Benjarongkij (National Institute of Development Administration, 2018)

  This research on Structural Equation Model of Corporate Social Responsibility Innovation, Corporate Image and Corporate Reputation towards Corporate Social Responsibility Innovation Adoption among Generation Y aims to (1) examine the social issues and the attributes of innovation in CSR innovation of three organizations; Charoen Pokphand Foods Public Co, Ltd., Siam Cement Group Public Co, Ltd. and PTT Public Co, Ltd.  and (2) test the Structural Equation Model of CSR innovation, corporate image and corporate reputation towards CSR innovation ...
 • Thumbnail

  การนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ของบริษัทเอฟู๊ด 

  วัชระ สายสมาน; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาเรื่อง “การนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ : ศึกษากรณี การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ของบริษัทเอฟู๊ด” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ ในโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ของบริษัทเอฟู๊ด และ 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการนำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมไปปฏิบัติ ในโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม ของบริษัทเอฟู๊ด การศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมจากประสบการณ์ปฏิบัติงานในหน่วยงา ...
 • Thumbnail

  การประเมินผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  ปัญญาทร หวังชูธรรม; จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยาวนานและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นที่น่าสนใจว่า สถาบันฯ มีแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงาน ประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหา และอุปสรรคที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันฯ และเสนอแนะ แนวทางพัฒนาการดำเนินงานดังกล่าวงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้หลักการประเมินผลเชิง ดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ในการศึกษา เก็บรวมรวมข้อมูลโดยกา ...
 • Thumbnail

  การศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2005-2008 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ 

  เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม; สุวิชา เป้าอารีย์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาระดับความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์กรุงเทพ ฯ 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่าง ในระดับความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักโรงเรียนคาทอลิกของนักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2548-2551 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์กรุงเทพ ฯ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการนําหลักคําสอน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลัก โรงเรียนคาทอลิก ไปใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่จบก ...
 • Thumbnail

  ความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรวัยทำงาน 

  ธนพร สวนอินทร์; บังอร โสฬส (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของ บุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงาน และ2) ความสามารถในการทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของความ รับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรวัยทำงาน ซึ่งทำงานในองค์การหลากหลาย ทั้งภาคเอกชน องค์กรภาครัฐและวิสาหกิจ รวมจำนวน 423คน เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทำงาน และแบบสอบถาม ความรับผิดชอบต่อสังคม แบบสอบถามมีคุณภาพดีโดยพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นในการศึกษาครั้งนี้สูง (α = .94, .80 ตามลำดับ) ผลการวิเคราะห์ข้อม ...
 • Thumbnail

  ทฤษฎีพื้นฐานและสถานภาพการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมในวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของประเทศไทย (2541-2555) 

  ปาริชาติ หอมเกษร; รุจิระ โรจนประภายนต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทฤษฎีพื้นฐานจากแนวทางการศึกษาและอธิบายสถานภาพการศึกษาการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้ได้นำบทความเรื่อง “การสร้างแบบจำลองการสื่อสารระหว่างบุคคลจากการวิเคราะห์ด้วยมุมมองทางทฤษฎีพื้นฐาน” (Stamp, 1999) มาเป็นต้นแบบในการศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาด้านการสื่อสาร CSR ที่จัดทำขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2541-2555 จำนวน 94 ฉบับ งานวิจัยฉบับนีมี้คำถามนำวิจัย 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2555 มีการศึกษาการสื่อสารคว ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยแห่งความสาเร็จของกลยุทธ์การสื่อสารด้าน กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน 

  กาพล แสงทรัพย์สิน; อุษา บิ้กกิ้นส์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษากลยุทธ์การสื่อสารด้านกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) 2) เพื่อศึกษาสื่อด้านกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) และ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการสื่อสารด้านกิจกรรม CSR ของบริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ศึกษาโดยใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (In-depth Interview)จากผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริม กิจกรรมเพื่อสังคม และฝ่ ายประชาสัมพันธ์องค์กรของบริษัทซีพีออลล์ จา กัด (มหาชน)โดยใช้แนว คา ถามแบบไม่มีโครงสร้าง ...