Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  ความร่วมมือ 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-09-25)

  บุญธรรม เลิศสุขเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดการอบรมหลักสูตร"ผู้นำดิจิทัลภาครัฐ" สำหรับผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่าง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 • Thumbnail

  ลงนาม 

  Unknown author (สยามสปอร์ต ซินดิเคท, 2014-11-23)

  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ลงนามความร่วมมือการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมทางการศึกษาและวิชาการ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กับ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า เพื่อพัฒนาศักยภาพและการศึกษาของทั้ง 2 สถาบันให้ก้าวหน้าต่อไป
 • Thumbnail

  ลงนาม MOU พันธมิตร 

  Unknown author (ASTV ผู้จัดการ, 2015-01-08)

  นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. และ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีนิด้า ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการ"พันธมิตรวิชาการ"
 • Thumbnail

  สภาอุตสาหกรรมฯ ผนึกกำลังนิด้าทำโพลสำรวจเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

  Unknown author (นวกิจบ้านเมือง, 2015-01-29)

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) ร่วมกับศูนย์สำรวจความคิดเห็น (นิด้าโพล) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ