Now showing items 1-13 of 13

 • Thumbnail

  การเคหะแห่งชาติร่วมกับนิด้ามอบประกาศนียบัตรอบรมบุคลากร เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติชุมชน 

  Unknown author (บริษัท สี่พระยาการพิมพ์, 2015-03-30)

  การเคหะแห่งชาติร่วมกับนิด้า จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม "โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยพิบัติชุมชน" เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม และการรับมือกับภัยพิบัติให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล
 • Thumbnail

  ความร่วมมือ 

  Unknown author (บริษัท สยามรัฐ, 2017-05-19)

  ศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.พรทิพย์ สัมปัตตะวณิช คณบดีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มธ. และ ศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม
 • Thumbnail

  ความร่วมมือ 

  Unknown author (บริษัท บางกอกโพสต์, 2018-05-07)

  ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วิธิศุภกร ผอ.ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และโชคดี วิศาลสิงห์ ผู้แทน บริษัท บางกอกโพสต์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นสักขีพยาน ณ ห้องชัยพฤกษ์ นิด้า
 • Thumbnail

  'นิด้า'จับมือ'เครดิตบูโร'ทำวิจัยสำรวจสถิติชำระหนี้ผู้บริโภค 

  Unknown author (เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป, 2016-01-20)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ต่อสาธารณะ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำบทความ บทวิเคราะห์หรือบทวิจัย และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 • Thumbnail

  'นิด้า'ร่วมลงนาม สตช.ยกระดับการศึกษา 

  Unknown author (บริษัท อินโฟเควสท์, 2015-03-12)

  รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรณณรัตน์ อธิการบดีนิด้า และ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความมือทางวิชาการในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัย สู่ความเป็นเลิศ
 • Thumbnail

  นิด้าจับมือ บ.SIAM ICO เปิดหลักสูตร blockchain Enterprise Transformation 

  Unknown author (บริษัท ไทยเดย์ ดอตคอม, 2019-06-28)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้ร่วมมือกับบริษัท SIAM ICO บริษัทที่ปรึกษาและออกแบบการพัฒนาธุรกิจ และการลงทุนด้านดิจิทัล โดยเปิดหลักสูตรพิเศษ Blockchain for Enterprise Transformation เพื่อให้ความรู้ และพัฒนาผู้บริหารขององค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่มีความตั้งใจหรือสนใจพัฒนากลยุทธ์ด้านดิจิทัลให้กับองค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นกลไกสำคัญ
 • Thumbnail

  นิด้าจับมือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพสร้างมาตรฐานอาชีพการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

  Unknown author (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019-06-18)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มสาขาอาชีพจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการที่มีความเป็นสากลและเหมาะสมกับประเทศไทย อีกทั้งเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรวมถึงเพื่อสร้างเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพเป็นยอมรับในทุกภาคส่วน
 • Thumbnail

  นิด้าเชียร์'แกร็บ' 

  Unknown author (สี่พระยาการพิมพ์, 2019-04-01)

  ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) กล่าวว่าการผนึกความร่วมมือกับแกร็บ ประเทศไทย เป็นอีกก้าวสำคัญของนิด้า เพื่อต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน การวิจัยรวมถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ นับเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 • Thumbnail

  ปฏิบัติจริง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-07-14)

  ปิยะ งามเจริญมงคล ผู้อำนวยการหลักสูตร English MBA Program คณะบริหารธุรกิจ นิด้า ร่วมกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เปิดโครงการ "วางแผนกลยุทธ์ การสร้างและบริหารตราสินค้า" เน้นให้นักศึกษาปฏิบัติจริง โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลด้วย
 • Thumbnail

  ผนึกกำลัง 

  Unknown author (สำนักพิมพ์มติชน, 2017-05-24)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดย รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี นิด้า และ อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้อำนวยการ TCDC ร่วมลงนาม
 • Thumbnail

  ร่วมมือทางวิชาการ 

  Unknown author (บริษัท นวกิจบ้านเมือง, 2016-02-01)

  นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการใช้ทรัพยากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(มสธ.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
 • Thumbnail

  'รศ.นิด้า' เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 

  Unknown author (เก็ต ออน เทคโนโลยี, 2015-01-01)

  ศ.ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมพบปะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์สังคม มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ
 • Thumbnail

  อ.ส.ค. จับมือ นิด้า มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ระดับสากล 

  Unknown author (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-11-29)

  องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.) ร่วมมือกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่จะร่วมือกันพัฒนางานหลัก 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ บุคลากร และกิจกรรมเชิงวิชาการ