Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  เพาะเมล็ดพันธุ์ทำงานเปี่ยมสุขให้ธุรกิจ SMEs ต่างชาติ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-09-03)

  ช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค. 2558 ที่ผ่านมาสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.ได้นำร่องสร้างองค์กรแห่งความสุข ร่วมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ต่างชาติ ทีีใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตและทำธุรกิจในโครงการ "Happy Workplace international project" ตามหลัก "ความสุข 8 ประการ" หรือ "Happy 8" โดยมีธุรกิจ SMEs ของญี่ปุ่น 8 บริษัทเข้าร่วมอบรมทั้งผู้บริหารและพนักงาน
 • Thumbnail

  เพาะเมล็ดพันธุ์ทำงานเปี่ยมสุขให้ธุรกิจ SMEs ต่างชาติ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-09-03)

  ช่วงเดือน เม.ย. - ส.ค. 2558 ที่ผ่านมาสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ได้นำร่องสร้างองค์กรเเห่งความสุข ร่วมกับธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม หรือ SMEs ต่างชาติ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตเเละทำธุรกิจ ในโครงการ "Happy Workplace international project" ตามหลักความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 โดยมีธุรกิจ SMEs ของญี่ปุ่น 8 บริษัท เข้าร่วมอบรมทั้งผู้บริหารเเละพนักงาน