Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการทำงาน :กรณีศึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  นรีนาถ กาญจนเจตนี; จุฑามาศ แก้วพิจิตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมหม่อนไหม 2) เปรียบเทียบความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมหม่อนไหม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการทำงาน ด้วยวิธีการเชิงผสมผสาน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรกรมหม่อนไหม (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ) จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ย ...
 • Thumbnail

  ความสุขของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในตำรวจภูธรภาค 1 

  บุญทัน พันธ์จันทร์; พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในตํารวจภูธรภาค 1 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในตํารวจภูธรภาค 1 และศึกษาว่าปัจจัยใดหรือตัวแปรใดที่มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความสุขของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในตํารวจภูธรภาค 1 มากที่สุดและรองลงมา โดยได้สุ่มตัวอย่างตํารวจชั้นประทวนที่ทํางานอยู่ในตํารวจภูธรภาค 1 จํานวน 400 นาย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2554 วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ความแตกต่างของร้อยละ 2-test Gamma Correlation (G) และ Multiple Regression ผลการศึกษาพบว่า ...
 • Thumbnail

  เพาะเมล็ดพันธุ์ทำงานเปี่ยมสุขให้ธุรกิจ SMEs ต่างชาติ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-09-03)

  ช่วงเดือน เม.ย.-ส.ค. 2558 ที่ผ่านมาสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส.ได้นำร่องสร้างองค์กรแห่งความสุข ร่วมกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ต่างชาติ ทีีใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตและทำธุรกิจในโครงการ "Happy Workplace international project" ตามหลัก "ความสุข 8 ประการ" หรือ "Happy 8" โดยมีธุรกิจ SMEs ของญี่ปุ่น 8 บริษัทเข้าร่วมอบรมทั้งผู้บริหารและพนักงาน
 • Thumbnail

  เพาะเมล็ดพันธุ์ทำงานเปี่ยมสุขให้ธุรกิจ SMEs ต่างชาติ 

  Unknown author (บริษัท สารสู่อนาคต, 2015-09-03)

  ช่วงเดือน เม.ย. - ส.ค. 2558 ที่ผ่านมาสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. ได้นำร่องสร้างองค์กรเเห่งความสุข ร่วมกับธุรกิจขนาดกลางเเละขนาดย่อม หรือ SMEs ต่างชาติ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตเเละทำธุรกิจ ในโครงการ "Happy Workplace international project" ตามหลักความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 โดยมีธุรกิจ SMEs ของญี่ปุ่น 8 บริษัท เข้าร่วมอบรมทั้งผู้บริหารเเละพนักงาน