Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการทำงาน :กรณีศึกษากรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  นรีนาถ กาญจนเจตนี; จุฑามาศ แก้วพิจิตร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมหม่อนไหม 2) เปรียบเทียบความสุขในการทำงานของบุคลากรกรมหม่อนไหม จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับความสุขในการทำงาน ด้วยวิธีการเชิงผสมผสาน โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรกรมหม่อนไหม (ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ) จากการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ และการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ย ...
 • Thumbnail

  ความสุขของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนในตำรวจภูธรภาค 1 

  บุญทัน พันธ์จันทร์; พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในตํารวจภูธรภาค 1 และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสุขของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในตํารวจภูธรภาค 1 และศึกษาว่าปัจจัยใดหรือตัวแปรใดที่มีความสัมพันธ์หรือมีผลต่อความสุขของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในตํารวจภูธรภาค 1 มากที่สุดและรองลงมา โดยได้สุ่มตัวอย่างตํารวจชั้นประทวนที่ทํางานอยู่ในตํารวจภูธรภาค 1 จํานวน 400 นาย เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2554 วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ความแตกต่างของร้อยละ 2-test Gamma Correlation (G) และ Multiple Regression ผลการศึกษาพบว่า ...
 • Thumbnail

  ความสุขและความผูกพันในการทำงานของพริตตี้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  ปิยะวัฒน์ เจริญศักดิ์; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการให้ความหมายต่ออาชีพ เส้นทางการเข้าสู่อาชีพ ความสุขในการทำงาน ความผูกพันในการทำงาน การวางแผนอาชีพในอนาคต และมุมมองทางสังคมของอาชีพพริตตี้และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการวิเคราะห์เอกสาร มีการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 18 คน ประกอบด้วย พริตตี้ จำนวน 12 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับพริตตี้ จำนวน 6 คน ใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ และนำเสนอผลการวิจัยแบบ ...
 • Thumbnail

  บุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 

  อภิรดี ระวิโรจน์; ชัยยุทธ ชิโนกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะ ของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 2) เพื่อศึกษาความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ 3) เพื่อศึกษาบุคลิกภาพเชาวน์จิตอัจฉริยะที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าธนาคารพาณิชย์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่อันดับสูงสุดในอุตสาหกรรมธนาคารของโลกด้านนายจ้างดีเด่น จัดอันดับโดยนิตยสาร Forbes ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การและความสุขในการทำงานของพนักงานในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ชนิกานต์ กระแก้ว; บุษกร วัชรศรีโรจน์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับความผูกพันต่อองค์การและความสุขใน การทำงานของพนักงานบริษัทจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลลักษณะงาน ประสบการณ์ในงานที่รับผิดชอบ สภาพแวดล้อม ของงาน และคุณลักษณะขององค์การที่ศึกษาที่มีผลต่อระดับความผูกพันต่อองค์การและความสุข ในการทำงาน 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การและความสุขในการทำงานของ พนักงาน โดยใช้แบบสอบถามในการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง พนักงานบริษัทจัดจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 1,565 ชุด ...