Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีต่อความสุขของผู้สูงอายุ 

    วิทมา ธรรมเจริญ; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุขของผู้สูงอายุ เปรียบเทียบระดับ ความสุขของผู้สูงอายุ และศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่มีต่อความสุขของ ผู้สูงอายุ โดยใช้การวิเคราะห์เส้นทาง เพื่อทำความเข้าใจกับกระบวนการของอิทธิพลที่ปัจจัย ภายนอกและปัจจัยภายในมีต่อความสุขของผู้สูงอายุใช้ข้อมูลจากโครงการนำร่องสำรวจและศึกษา สุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณในประเทศไทยโดยการใช้ตัวอย่างซ้ำ (รอบที่ 1) ตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษานี้เป็น ผู้สูงอายุที่มีอายุ60 ปีขึ้นไป จำนวน 550 คน โดยศึกษาเฉพาะผู้ที่ ณ ขณะที่เก็บ ข้อมูลมีสถานภาพ สมรส หม้าย หย่า ...