Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  เศรษฐศาสตร์กับ'ความหลากหลาย' 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-05-28)

  ความหลากหลายเป็นมิติที่มีความสำคัญในด้านประชากรและสังคม ในมิติทางเศรษฐศาสตร์เห็นว่า ความหลากหลายนี้ล้วนมีทั้งข้อดีและผลเสียต่อการพัฒนาประเทศ ขึ้นอยู่กับสภาพทางด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ โดยข้อเสียที่มักเกิดขึ้นจากความหลากหลายนั้นสามารถสร้าง "ต้นทุนที่ซ่อนอยู่" ซึ่งไม่สามารถประเมินค่าเป็นตัวเงินได้
 • Thumbnail

  สรรค์สร้าง'ความหลากหลาย'เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-06-01)

  การจัดการความหลากหลายเป็นแนวคิดของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสมัยใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อดึงจุดเด่นจากความหลากหลายของกำลังแรงงานมาเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร
 • Thumbnail

  อุดมการณ์การเมือง (9) พหุวัฒนธรรมนิยม อัตลักษณ์และความหลากหลาย 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-09-07)

  พหุวัฒนธรรมนิยมปรากฎขึ้นในอาณาบริเวณทางการเมืองครั้งแรกในประเทศแคนาดาเมื่อปี 1965 ต่อมาแพร่ออกไปสู่ประเทศออสเตรเลีย และตั้งแต่ทศวรรษที่ 1990 พหุวัฒนธรรมนิยมได้กลายเป็นประเด็นเด่นในแวดวงการวิวาทะทางการเมืองระดับโลก อันที่จริงพหุวัฒนธรรมนิยมเป็นพื้นที่ของการถกเถียงทางอุดมการณ์มากกว่าเป็นอุดมการณ์ด้วยตัวของมันเอง ขอบเขตของการถกเถียงเป็นทัศนะเกี่ยวกับการเติบโตและการดำรงอยู่ร่วมกันของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสังคม แก่นของหลักคิดพหุวัฒนธรรมนิยมประกอบด้วยการเมืองของการยอมรับซึ่งกันและกัน วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ สิทธิของชนกลุ่มน้อย ความหลากหลาย อันมีหลักคิดว่า ...