Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  ความเสี่ยงทางนโยบายเศรษฐกิจและตลาดหลักทรัพย์ไทย 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-05-14)

  ปัจจัยด้านความเสี่ยงมีความสำคัญ โดยปัจจุบันตัวแปรที่แทนความเสี่ยงในตลาดการเงินโลกหลายๆ ตัวก็เป็นที่จับตาของนักลงทุน ทั้งตัวแปรจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน และทอง โดยเฉพาะราคาทองที่มักถูกเปรียบเทียบในลักษณะเป็น Safe Heaven ของตลาดทุนโลก ทำให้ราคาทองมักปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดความเสี่ยงที่สำคัญขึ้นกับระบบเศรษฐกิจ
 • Thumbnail

  ความเสี่ยงเเละการบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ 

  สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-01-16)

  ประเด็นเรื่องความเสี่ยงเเละการบริหารจัดการความเสี่ยงทางเศรษฐกิจน่าจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าความพยายามในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของไทยมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสม สำหรับปี 2560 นี้ มีปัจจัยทั้งภายในประเทศเเละต่างประเทศ ที่จะมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทยได้ทั้งในเเง่ของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น-ลดลงของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การขาดเสถียรภาพทางด้านราคา การขาดเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งผู้บริหารเศรษฐกิจจำเป็นจะต้องตระหนัก เเละเตรียมการในการรับมือกับความเสี่ยงทางเศราฐกิจเหล่านี้จากปัจจัยต่างๆให้ดี
 • Thumbnail

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจของความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทย 

  ยุทธนา เศรษฐปราโมทย์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-02-12)

  ในปัจจุบันความสำคัญของความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจได้รับความสนใจในการศึกษาอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงที่มาจากตลาดการเงิน หรือความเสี่ยงที่มาจากต่างประเทศ โดยความเสี่ยงเหล่านี้จัดเป็นความเสี่ยงที่สามารถวัดในเชิงปริมาณโดยใช้แบบจำลองทางสถิติที่ข้อมูลการซื้อขายในตลาดการเงิน