Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา: การถ่ายทอดระหว่างรุ่นและผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

  ศรัณย๋ ศานติศาสน์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-03)

  ความเหลื่อมล้ำเป็นอุปสรรคตอการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่ เป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงและศึกษาเป็นเวลานาน ทฤษฎีความเหลื่อมล้ำกับการเติบโตทางเศรษฐกิจใช้ความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งในการอธิบาย การศึกษาส่วนใหญ่ใช้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้เป็นตัวแทนความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่ง ความเหลื่อมล้ำทางทุนมนุษย์และผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจในช่วงหลัง เนื่องจากความเหลื่อมล้ำในทุนมนุษย์ได้ลดลงในขณะที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงในกรณีของหลายประเทศ ส่วนความเหลื่อมล้ำทางรายได้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน
 • Thumbnail

  อัตราการคงอยู่และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  ฟาริกา กิมชัยวงศ์; ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  เด็กไทยจำนวนมากไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งสะท้อนถึงความด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากฐานะครัวเรือนที่ยากจน การวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้ผลสารวจครัวเรือนซ้ำตัวอย่างของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2553 และปี พ.ศ. 2555 จา นวน 3,376 คน (อายุ 6-17 ปี ) เพื่อศึกษาอัตราคงอยู่ของนักเรียนตามระดับ และสะท้อนการไม่บรรลุเป้าหมายระดับชาติด้านการศึกษาที่ต้องการยกค่าเฉลี่ยจำนวนปีการศึกษาเป็น 12 ปี โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 ส่วน คือ วิเคราะห์สภาพจริงจากตัวบ่งชี้ และวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติโดยใช้แบบจำลองโลจิต (Logit Model) พบว่า การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ...