Now showing items 1-14 of 14

 • Thumbnail

  การจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานในบริษัทที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทางด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมประจำปี 2008 และบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

  เกษศิรินทร์ ไชยสงคราม; บุษยา วีรกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  งานวิจัยนี้ศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานในองค์การธุรกิจของไทยโดยเลือกศึกษาองค์การธุรกิจจํานวนสองกลุ่ม ได้แก่ (1) บริษัทที่ได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทางด้านผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม จํานวนสี่องค์การ และ (2) บริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จํานวนสี่องค์การ การเก็บรวบรวมข้อมูลทําโดยการสัมภาษณ์การศึกษาเอกสารและเว็บไซต์ของบริษัท ผล การศึกษาพบว่าองค์การทั้งสองกลุ่มมีการจัดการคุณภาพชีวิตการทํางานที่สอดคล้องกับคํานิยาม และองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานในบริบทขอ ...
 • Thumbnail

  การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ จิตลักษณะ คุณภาพชีวิตการทำงานและพฤติกรรมการทำงานของพนักงานโรงแรมในกรุงเทพมหานคร 

  อัจนา เตมีย์; บังอร โสฬส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดสังคมของ องค์การจิตลักษณะคุณภาพชีวิตการทำงาน และพฤติกรรมการทางานของพนักงานโรงแรม รวมทั้ง ศึกษาอำนาจในการพยากรณ์พฤติกรรมการทำงานของพนักงาน โดยตัวแปรดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้เป็นพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาวในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ซึ่งทำงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม 6 ชุด คือแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลแบบสอบถามจิตลักษณะด้านแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธ์ิแบบสอบถามจิตลักษณะด้านการมุ่งอนาคตควบคุมตน แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการ ทํางาน ...
 • Thumbnail

  การถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของบุคลากรวัยทำงาน 

  ยุทธนา รังสิตานนท์; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ พฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคคลากรวัยทำงานตั้งแต่ระดับปฎิบัติการ ตลอดไปจนถึงระดับหัวหน้างาน จำนวน 392 คน โดยมีอายุตั้งแต่ 16 ปี ถึง 57 ปี ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ (1)แบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคล (2)แบบสอบถาม พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แบ่งเป็น แบบสอบถามการสร้างเสริมสุขภาพทางกายและทางจิต 6 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านการออกกำลังกาย ด้านโภชนาการ ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสุขของพนักงานธนาคาร 

  ณัฐาพร จริยะปัญญา; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ การฝังลึกในงาน และความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและการฝังลึกในงาน ที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานระดับปฏิบัติการ 2-7 ของสถาบันการเงินรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 4 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามลักษณะทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถามความอยู่ดีมีสุขในองค์การ แบบสอบถามการฝังลึกในงาน และแบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การ ...
 • Thumbnail

  ความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรวัยทำงาน 

  ธนพร สวนอินทร์; บังอร โสฬส (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมของ บุคคลกับคุณภาพชีวิตการทำงาน และ2) ความสามารถในการทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของความ รับผิดชอบต่อสังคม กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรวัยทำงาน ซึ่งทำงานในองค์การหลากหลาย ทั้งภาคเอกชน องค์กรภาครัฐและวิสาหกิจ รวมจำนวน 423คน เก็บรวบรวมด้วยแบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการทำงาน และแบบสอบถาม ความรับผิดชอบต่อสังคม แบบสอบถามมีคุณภาพดีโดยพบว่ามีค่าความเชื่อมั่นในการศึกษาครั้งนี้สูง (α = .94, .80 ตามลำดับ) ผลการวิเคราะห์ข้อม ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์การมหาชน 

  สุดปราโมทย์ วัฒนรัตน์; สมบัติ กุสุมาวลี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตใน การทำงานของพนักงานองค์การมหาชน 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับ คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์การมหาชน 3) เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาบรรยากาศองค์การและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานองค์การมหาชนโดย เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามจากพนักงานองค์การ มหาชนกลุ่ม 2 จำนวน 7 องค์การจำนวนแบบสอบถามที่แจกทั้งสิ้น 510 ชุด ซึ่งได้รับแบบสอบถาม ตอบกลับ จำนวน 353 ชุด คิดเป็นร้อยละ 69.22 และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ก ...
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  สมพร สังข์เพิ่ม; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาโครงสร้างหรือองค์ประกอบของดัชนีวัด คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัย เกี่ยวกับงานที่ทำและปัจจัยด้านองค์การของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนใน กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของ บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน ...
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ 

  รณัชฤดี ป้องกันภัย; สุรสิทธิ์ วชิรขจร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติ กรณีศึกษาพนักงาน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน การเคหะแห่งชาติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ ชีวิตการทำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานใหญ่ 3) เพื่อศึกษาปัจจัย ที่สามารถร่วมกันทำนายคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานการเคหะแห่งชาติผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน สำนักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานการเคหะแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน ใหญ่ จำนวน ...
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตการทำงานและความมั่นคงในอาชีพของนักฟุตบอลไทย 

  ศศินทร์ มะกูดี; รติพร ถึงฝั่ง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทําการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและความมั่นคงในอาชีพของนักฟุตบอลไทยที่สังกัดบริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จํากัด ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้และผลตอบแทน ด้านสวัสดิการและหลักประกันการทํางาน ด้านโอกาสในการพัฒนาทักษะและความสามารถ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัว ด้านความสัมพันธ์ที่ดีในทีม ด้านโอกาสทางสังคมและการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกัน และด้านสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และเพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานและความมั่นคงในอาชีพของนักฟุตบอลไทยที่สังกัดบริษัท ...
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตในการทำงาน จิตลักษณะ และการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงาน : กรณีศึกษา พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง 

  มนเสฏฐ ประชาศิลป์ชัย; บังอร โสฬส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเกี่ยวข้องของคุณภาพชีวิตในการทำงาน จิตลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน จิตลักษณะความเชื่ออำนาจในตน จิตลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การกับความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน ฝ่ายปฏิบัตัการและพนักงานฝ่ายสนับสนุนในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจำนวน 320 คน เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม 5 ฉบับได้แก่แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลแบบสอบถามคุณภาพ ชีวิตในการทำงาน แบบสอบถามจิตลักษณะ แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมในองค์การและแบบสอบถามความมุ่งมั่นทุ่มเทของพนักงาน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการทำงานและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคมของพนักงานบริษัทเอกชน 

  พัชรี ปานแก้ว; บังอร โสฬส; บังอร โสฬส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการทำงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม รวมทั้งศึกษาความสามารถในการทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและ สังคมของทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง จำนวน 352 คน โดยใช้แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 1) แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) ...
 • Thumbnail

  นโยบายและการจัดการด้านเอดส์ในที่ทำงาน คุณภาพชีวิตการทำงานและความพึงพอใจต่อองค์การ 

  ปริญญา ศรีทิพย์; บุษยา วีรกุล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของนโยบายและการจัดการด้านเอดส์ และคุณภาพชีวิตการทำงาน ต่อความพึงพอใจของพนักงานต่อองค์การ องค์การที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) องค์การผ่านเกณฑ์ประเมินจาก "โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติ แห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ทำงานในปี พ.ศ. 2559" (NAAPAPM) และ (2) องค์การที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการการวิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามและ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งแบบสอบถามใช้วิธีการส่งทางไปรษณีย์ ผลการเก็บข้อมูลมีแบบสอบถาม ใช้ได้จริงจำนวนร้อยละ 90.21 จากจำนวนแบบสอบถามทั้งหมด ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย 

  พนสณฑ์ ภาวกังวาลวงษ์; ดาวิษา ศรีธัญรัตน์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประสิทธิภาพของระบบงานทรัพยากรมนุษย์กับปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากร และการค้นหาข้อมูลเชิงลึกของความสัมพันธ์เชิงอำนาจการทำนายระหว่างปัจจัยทั้งสอง อันนำไปสู่การเสนอแนะแนวทางการจัดการคุณภาพชีวิตในการทำงานที่เหมาะสมกับบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจำนวน 319 ฉบับ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมเกมในประเทศไทย ซึ่งใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบตามความสะดวกและความสมัครใจที่จะให้ข้ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 

  อนุพงษ์ หมื่นชัยยะ; แสงแข บุญศิริ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพชีวิตการทำงานที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 3) เพื่อศึกษาปัจจัยการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพที่มีอิทธิพลต่อการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต 4) เพื่อเสนอแนะแนวทางการธำรงรักษาบุคลากรระดับปฏิบัติการของโรงแรม 4 ดาว ในจังหวัดภูเก็ต โดยได้ใช้วิธีแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ...