Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

    มาลินี คำเครือ; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

    การวิจัยเชิงสำรวจ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของ อาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทน ด้านสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการทำงาน ด้านความกาวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและชุมชน ด้านเสรีภาพในการทำงาน และด้านความสมดุลของชีวิตส่วนตัว และเพื่อเปรียบเทียบระดับ คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์ ระหว่างกลุ่มที่มีลักษณะส่วนบุคคลและลักษณะการปฏิบัติงาน ต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจตัวอยางอาจารย์ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร จำนวน ...